Till innehåll på sidan

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2010:

Viss ökning av vattenanvändningen

Statistiknyhet från SCB 2012-11-07 9.30

En minskande vattenanvändning har varit en trend i Sverige sedan 1995 men 2010 märktes en liten ökning, vilket innebär ett trendbrott.

Totalt användes 2,7 miljarder kubikmeter vatten i Sverige 2010, vilket är omkring 2 procent mer än 2005. Det var både industrin och hushållen som bidrog med den ökade vattenanvändningen. Industrin använde 4 procent mer vatten 2010 än 2005 och hushållen ökade sin användning med runt 3 procent.

Industrin använder mest

Industrin är den sektor som använder mest vatten. Drygt 64 procent av den totala sötvattenvolymen används inom industrin. Hushållen står för drygt 21 procent, övrig användning för 11 procent och jordbruket för 4 procent.

Vattenanvändning per användarkategori år 2005 och 2010
 År 2005År 2010
VattenanvändningMiljoner
m3
Miljoner
m3
Förändring
i procent
Hushåll, sötvatten
561 576 3
Jordbruk, sötvatten
132 99 ‑21
Industri, sötvatten
1 639 1 712 4
Övrig användning, sötvatten
298 303 2
Totalt
2 631 2 689 2
Industri, havsvatten
616 550 11

Mest ytvatten

Drygt 83 procent av vattnet som användes 2010 var ytvatten, d.v.s. vatten från sjöar och vattendrag. Grundvatten stod för 11 procent och de återstående 6 procenten kunde ej fördelas mellan grund- och ytvatten.

Enskilda uttag dominerar

Vattnet som används i industrin kommer till 95 procent från egna vattentäkter. Ytvatten är den vanligaste typen av vatten men även uttagen av havsvatten är tämligen stora. Kommunalt vatten och grundvatten utgör endast en liten andel av industrins vattenanvändning.

Hushållens användning består däremot till övervägande del, 85 procent, av kommunalt vatten. Av de 15 procent som tas från enskilda vattentäkter står permanentboende utan anslutning till kommunalt vatten för den övervägande delen. Vattenförbrukningen i fritidshus utgör knappt 2 procent av hushållens vattenanvändning.

Regionala skillnader

Mest sötvatten används i Västernorrlands och Västra Götalands län. Detta beror på att det finns en stor vattenintensiv industrisektor i dessa län. I Stockholms län, med högst andel av befolkningen, är hushållens vattenanvändning som störst. Jordbrukets vattenanvändning är störst i Skåne län.

Det totala uttaget av sötvatten per län och vattendistrikt 2010

Karta

01 Stockholms län
03 Uppsala län
04 Södermanlands län
05 Östergötlands län
06 Jönköpings län
07 Kronobergs län
08 Kalmar län
09 Gotlands län
10 Blekinge län
12 Skåne län
13 Hallands län
14 Västra Götalands län
17 Värmlands län
18 Örebro län
19 Västmanlands län
20 Dalarnas län
21 Gävleborgs län
22 Västernorrlands län
23 Jämtlands län
24 Västernorrlands län
25 Norrbottens län

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se