Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, december 2019

Minskad produktion inom näringslivet i december

Statistiknyhet från SCB 2020-02-05 9.30

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet minskade med 0,3 procent i december 2019 jämfört med december 2018, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med november 2019 minskade produktionen med 0,4 procent i säsongrensade tal.

Industrisektorns produktionsvärde minskade

Produktionen inom industrisektorn minskade 3,2 procent i december 2019 jämfört med motsvarande period förra året, i kalenderkorrigerade siffror. Stål och metallverk var den delbransch som hade det största negativa bidraget till industrins utveckling. Branschen minskade med 11,4 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,2 procentenheter till näringslivets totala utveckling.

Tjänstesektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 0,1 procent i december 2019 jämfört med motsvarande period föregående år, i kalenderkorrigerade siffror. Parti- och detaljhandel var den tjänstebransch som bidrog mest till näringslivets totala utveckling med ett bidrag på 0,8 procentenheter, efter en ökning på 5,5 procent i fasta priser.

Byggsektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom byggsektorn ökade med 4,1 procent i kalenderkorrigerade tal i december 2019 jämfört med motsvarande period 2018. I fasta priser utan kalenderkorrigering uppvisade sektorn en ökning med 5,5 procent. Byggverksamhet, som står för 8,8 procent av näringslivets totala förädlingsvärde, bidrog till näringslivets totala utveckling med 0,5 procentenheter.

Revideringar

När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras också index för de två föregående månaderna om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 gäller en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalsbasis för att öka antalet undersökta företag. Det innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen.

Användningen av administrativa data för varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Produktionsvärdeindex, och att minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2010 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan:

Produktionsvärdeindex

Bidrag i procentenheter till förändringstakt i PVI
Namnlös

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Juli[1] Augusti[1] September[1] Oktober[3] November[3] December[4] Oktober-December[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 95,5 103,7 116,1 121 120,6 124,3 122 100
  Årsutveckling, procent 1,5 2,4 0,7 0,8 1,6 ‑0,3 0,7  
  (Föregående publicering) 1,7 2,2 0,7 0,8 1,8      
B+C Industri 89 98 120,9 118,6 119,7 111,3 116,5 22
  Årsutveckling, procent 1,9 3,3 0,2 ‑2,5 0,1 ‑3,2 ‑1,9  
  (Föregående publicering) 3,1 2,2 0,2 ‑2,5 0,4      
F[7] Byggverksamhet 92,5 92,5 115,2 124,5 126,1 114,8 121,8 8,8
  Årsutveckling, procent ‑0,6 2,1 0,4 3,6 3,6 4,1 3,7  
  (Föregående publicering) ‑0,5 2,1 0,2 3,1 3,5      
G-S (ex. K, O) Tjänster (exkl. finans- och försäkringsverksamhet) 98,4 108,2 116,2 122,1 120,5 129,6 124,1 65,1
  Årsutveckling, procent 0,8 2,2 0,8 1,3 1,5 0,1 0,9  
  (Föregående publicering) 0,8 2,3 0,8 1,2 1,6      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde 7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal på grund av ny indata.

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Juli[1] Augusti[1] September[1] Oktober[3] November[3] December[4] Oktober-December[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 113,2 114,1 113,4 113,8 114,2 113,8 113,9 100
  Månadsutveckling, procent 0,1 0,8 ‑0,6 0,4 0,4 ‑0,4 0,3  
  (Föregående publicering) 0,2 0,6 ‑0,5 0,4 0,5      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.

PVI har producerats sedan referensmånad september 2017 och ersätter indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN).

Nästa publiceringstillfälle

2020-03-05 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Sebastian Rask

Telefon
010-479 40 29
E-post
sebastian.rask@scb.se

Jeongwon Kim

Telefon
010-479 40 87
E-post
jeongwon.kim@scb.se