Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, december 2020

Minskad produktion inom näringslivet i december

Statistiknyhet från SCB 2021-02-05 9.30

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet minskade med 0,5 procent i december 2020 jämfört med november 2020, i säsongrensade tal. Jämfört med december 2019 minskade produktionen med 1,5 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrisektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom industrisektorn ökade med 5,9 procent i december 2020 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Kemi- och läkemedelsindustrin var den industribransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 46,0 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 1,1 procentenheter. Livsmedelsindustrin var den industribransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 2,3 procent i fasta priser och stod för ett marginellt negativt bidrag strax under avrundade 0,0 procentenheter.

Tjänstesektorns produktionsvärde minskade

Produktionen inom tjänstesektorn minskade med 3,0 procent i december 2020 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Hotell- och restaurangverksamhet var den tjänstebransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 39,7 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,9 procentenheter. Partihandel var den tjänstebransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 6,9 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,6 procentenheter.

Ingen redovisning av byggsektorns produktionsvärde

På grund av osäkerhet i underliggande statistik redovisas inga uppgifter för byggsektorn från referensmånad september 2019 och framåt.

Revideringar

När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras index för de två föregående månaderna om ny information tillkommit. Efter kvartalsslut används även administrativa uppgifter från Skatteverket för att öka antalet undersökta företag inför beräkningar av slutgiltiga statistikuppgifter, vilka sedan ersätter de preliminära uppgifterna för det avslutade kvartalet. Det innebär att den slutgiltiga statistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen.

Användningen av administrativa data för varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Produktionsvärdeindex, och att minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var referensmånaden ligger i förhållande till det senast avslutade kvartalet. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2010 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan: Produktionsvärdeindex

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Juli[1] Augusti[1] September[1] Oktober[3] November[3] December[4] Oktober-December[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 92,1 100,2 112,5 119,0 119,6 122,3 120,3 100
  Årsutveckling, procent ‑3,9 ‑3,7 ‑4,5 ‑1,5 ‑0,9 ‑1,5 ‑1,3  
  (Föregående publicering) ‑4,0 ‑3,8 ‑3,3 ‑1,7 ‑1,0      
B+C Industri 84,3 98,3 118,2 120,6 122,1 118,9 120,5 21,6
  Årsutveckling, procent ‑5,5 0,1 ‑7,7 0,5 1,2 5,9 2,5  
  (Föregående publicering) ‑5,8 0,2 ‑2,2 0,6 0,8      
F[7] Byggverksamhet .. .. .. .. .. .. .. 9,3
  Årsutveckling, procent .. .. .. .. .. .. ..  
  (Föregående publicering) .. .. .. .. ..      
G-S (ex. K, O) Tjänster (exkl. finans- och försäkringsverksamhet) 94,7 102,2 111,6 117,6 117,5 124,5 119,9 64,9
  Årsutveckling, procent ‑3,8 ‑5,5 ‑4,0 ‑2,6 ‑1,8 ‑3,0 ‑2,5  
  (Föregående publicering) ‑4,0 ‑5,6 ‑4,1 ‑2,8 ‑1,8      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde 7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal på grund av ny indata.

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Juli[1] Augusti[1] September[1] Oktober[3] November[3] December[4] Oktober-December[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 109,4 110,4 110,1 112,1 113,0 112,4 112,5 100
  Månadsutveckling, procent 4,1 0,9 ‑0,3 1,8 0,8 ‑0,5 2,3  
  (Föregående publicering) 3,4 1,1 0,3 1,2 0,8      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.

PVI har producerats sedan referensmånad Oktober 2017 och ersätter indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN).

Nästa publiceringstillfälle

2021-03-09 klockan 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se

Jeongwon Kim

Telefon
010-479 40 87
E-post
jeongwon.kim@scb.se