Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, november 2018. Korrigerad 2019-01-25

Ökad produktion inom näringslivet i november

Statistiknyhet från SCB 2019-01-10 9.30

Produktionsvärdeindex för totala näringslivet ökade med 1,8 procent i november 2018 jämfört med november föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med oktober minskade produktionen med 0,2 procent, i säsongrensade tal.

Beräkningarna för L (fastighetsbolag och fastighetsförvaltare) samt alla aggregat som branschen ingår i har korrigerats för referensmånad november 2018 efter att ett fel har upptäckts. I samband med korrigeringen har även bransch 47 (detaljhandel utom med motorfordon) reviderats för perioden november 2018 då nya uppgifter inkommit till SCB.

Industrisektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom industrisektorn ökade med 3,2 procent i november jämfört med motsvarande period föregående år, i kalenderkorrigerade siffror. Läkemedel- och kemikalieindustrin var den industribransch som bidrog mest till näringslivets produktionsuppgång. Ökningen var 16,5 procent i fasta priser och bidraget 0,4 procentenheter till näringslivets totala uppgång i fasta priser.

Tjänstesektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 2,2 procent i november jämfört med motsvarande period föregående år, i kalenderkorrigerade siffror. Fastighetsverksamhet bidrog mest till näringslivets totala utveckling med ett bidrag på 0,6 procentenheter, efter en ökning på 5,1 procent i fasta priser.

Byggsektorns produktionsvärde minskade

Produktionen inom byggsektorn minskade med 2,6 procent i kalenderkorrigerade tal i november jämfört med motsvarande period föregående år. Byggsektorn står för 8,6 procent av näringslivets totala förädlingsvärde, och drog ned näringslivets totala utvecklingen i fasta priser med 0,2 procentenheter.

Revideringar

Vid publiceringen av november 2018 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från januari 2017 och framåt. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.

När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras också index för de två föregående månaderna om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 så infördes en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalbasis för att öka antalet undersökta företag. Detta innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulation. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Produktionsvärdeindex och minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan:

Produktionsvärdeindex

Bidrag i procentenheter till förändringstakt i PVI

Produktionsvärdeindex, november 2018:

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007)Bransch/BranschgruppJuni[1]Juli[2]Augusti[2]September[3]Oktober[3]November[4]Oktober-November[5]Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 118,0 94,0 101,3 115,4 119,7 117,8 118,8 100,0
  Årsutveckling, procent 3,8 2,0 3,1 2,8 4,5 1,8 3,2  
  (Föregående publicering) 3,9 2,1 3,1 2,7 4,6      
                   
B+C Industri 125,7 87,2 95,5 120,9 122,6 120,8 121,7 21,9
  Årsutveckling, procent 4,8 1,5 2,9 2,8 3,8 3,2 3,5  
  (Föregående publicering) 5,3 1,6 2,6 2,7 3,6      
                   
F Byggverksamhet 111,9 92,9 90,2 111,8 117,9 118,2 118,1 8,6
  Årsutveckling, procent ‑4,4 ‑5,4 ‑4,8 ‑4,8 ‑0,6 ‑2,6 ‑1,6  
  (Föregående publicering) ‑4,4 ‑5,4 ‑4,9 ‑5,0 ‑2,4      
                   
G-S (ex. K, O) Tjänster (exkl. finans- och försäkringsverksamhet) 117,2 97,5 105,8 115,6 120,1 117,3 118,7 65,6
  Årsutveckling, procent 4,4 3,8 4,5 3,6 5,4 2,2 3,8  
  (Föregående publicering) 4,4 3,8 4,5 3,6 5,9      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2017 års förädlingsvärde 7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal på grund av ny indata.

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007)Bransch/BranschgruppJuni[1]Juli[2]Augusti[2]September[3]Oktober[3]November[4]Oktober-November[5]Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 111,2 110,4 111,1 111,3 112,6 112,4 112,5  
  Månadsutveckling, procent 0,3 ‑0,7 0,6 0,2 1,2 ‑0,2 0,5  
  (Föregående publicering) 0,3 ‑0,6 0,5 0,4 1,1      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2017 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. Det är en vidareutveckling av indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN) och ersätter PIN från och med november 2017, referensmånad september 2017. Fördelarna med det nya indexet jämfört med tidigare index är att det mäter produktionen av tjänster, industriverksamhet och handel inom både tjänste- och industrisektorn samt produktionen inom byggsektorn, och att en gemensam publicering av dessa görs några dagar tidigare än PIN.

Bakgrunden till att SCB har tagit fram det nya indexet är för att ge avdelningen för nationalräkenskaperna ett bättre underlag till beräkningarna av den kvartalsvisa bruttonationalprodukten (BNP) från produktionssidan. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.

Denna statistiknyhet ersätter tidigare statistiknyheter för Industriproduktionsindex, Tjänsteproduktionsindex och Produktionsindex över näringslivet.

Nästa publiceringstillfälle

2019-02-05 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Stowasser

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.stowasser@scb.se

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se