Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning

Nästa publicering: 2022-02-08

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta de kortsiktiga förändringarna i industrins orderingång och omsättning, såväl totalt som uppdelat på branscher och hemma- respektive exportmarknad. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Nyckeltal för Sverige

Industrins orderingång (säsongrensat)

114,5

Index 2015=100

Referenstid: november 2021

3,0 %

jämfört med samma period föregående år

-0,9 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Industrins orderingång och omsättning, november 2021

2022-01-10

Industrins totala orderingång minskade med 0,9 procent i november 2021 jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år ökade orderingången med 3,0 procent i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Kortperiodisk industrienkät

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0501