Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning

Nästa publicering: 2020-10-06

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta de kortsiktiga förändringarna i industrins orderingång och omsättning, såväl totalt som uppdelat på branscher och hemma- respektive exportmarknad. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Nyckeltal för Sverige

Industrins orderingång (säsongrensat)

100,3

Index 2015=100

Referenstid: juli 2020

-6,4 %

jämfört med samma period föregående år

5,5 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Industrins orderingång och omsättning, juli 2020

2020-09-08

Industrins totala orderingång ökade med 5,5 procent i juli 2020 jämfört med juni, i säsongrensade tal. Jämfört med juli föregående år minskade orderingången med 6,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0501