Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för it, 2020

Molntjänster utgjorde 24 procent av företagens utgifter för it-tjänster under 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-10-07 9.30

Företagens utgifter för it uppgick år 2020 till nästan 161 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med ungefär 8 miljarder kronor eller 5 procent jämfört med 2019, i löpande priser. Årets undersökning visar att 24 procent av företagens it-tjänster utgörs av molntjänster. Det är framförallt inom branschen Handel som molntjänster är vanligt förekommande, där är utgifterna för molntjänster ungefär 6 miljarder kronor vilket motsvarar 29 procent av branschens totala utgifter för it-tjänster.

Den största delen av företagens utgifter för it utgörs av it-tjänster och mjukvara. Detta var även fallet 2020 då it-tjänster uppgick till 50 procent av företagens totala it-utgifter och mjukvara uppgick till 33 procent. Denna fördelning har varit ungefär densamma sedan 2014. Diagrammet nedan visar även att utvecklingen för it-tjänster och mjukvara följer varandra relativt väl.

Mellan åren 2019 och 2020 har såväl it-tjänster som mjukvara ökat med knappt 9 procent, medan teleutrustning minskade med 26 procent, räknat i löpande priser.

Företagens utgifter för data- och telekommunikationsutrustning, mjukvara, leasing samt it-tjänster, 2014-2020, miljoner kronor

Diagram: Företagens utgifter för data- och telekommunikationsutrustning, mjukvara, leasing samt it-tjänster, 2014-2020, miljoner kronor

Storleken på företagens utgifter för it varierar med storleken på företagen

Utgifterna för it ökar med storleken på företagen, mätt som antalet anställda. Detta gäller för såväl de totala it-utgifterna som om man ser till de olika typerna av utgifter. När det gäller datautrustning är dock de sammanlagda utgifterna för små och medelstora företagen större än för de stora företagen. Oavsett företagsstorlek är det it-tjänster och mjukvara som är de största utgiftsposterna. 

Företagens utgifter för data- och telekommunikationsutrustning, mjukvara, leasing samt it-tjänster, storleksklass, 2020, miljoner kronor
 10–49 anställda50–249 anställda250+ anställdaTotalt
Datautrustning 2 952 4 118 6 914 13 984
Teleutrustning 1 082 1 839 5 129 8 050
Leasing 1 486 1 573 3 042 6 101
Mjukvara 4 418 10 693 37 423 52 534
It-tjänster 7 677 18 386 54 159 80 222
Totalt 17 615 36 609 106 667 160 891

Företagens köp av it-tjänster

En it-tjänst innebär att företagen köper tjänsten att ha en fungerande dator. Detta inkluderar t.ex. service, underhåll, molntjänster med mera och köpet sker antingen från en intern leverantör dvs. inom företagets koncern eller från en extern leverantör dvs utanför den egna koncernen.

Årets undersökning visar att företagens utgifter för it-tjänster var drygt 80 miljarder kronor vilket är en ökning med 6,3 miljarder kronor, eller 9 procent jämfört med 2019, i löpande priser. Det är vanligast att företagen köper it-tjänster av en extern leverantör, dessa stod för 68 procent av de totala it-tjänstutgifterna. I diagrammet nedan kan man se att ökningen av utgifter för it-tjänster skett bland såväl externa som interna leverantörer. 

Företagens köp av interna och externa it-tjänster, 2020, miljoner kronor

Diagram: Företagens köp av interna och externa it-tjänster, 2020, miljoner kronor

Molntjänster – en form av it-tjänster

I årets undersökning har företagen redovisat hur stor del av de totala it-tjänsterna som utgörs av molntjänster. Till molntjänster räknas de it-tjänster som låter företagen hantera program, processorkraft, datalagring och annat online i stället för via datorns mjukvara. Dessutom ger molntjänster möjligheter att ha åtkomst till dessa tjänster från olika enheter via internet, till exempel dator, mobil och surfplatta. Totalt utgör molntjänsterna 24 procent av de totala it-tjänsterna.

Även för molntjänster är det vanligast att de köps från en extern leverantör. Andelen externa och interna molntjänster i förhållande till externa och interna it-tjänster är ungefär desamma. De externa molntjänsterna utgör 26 procent av de externa it-tjänsterna och de interna molntjänsterna utgör 20 procent av de interna it-tjänsterna.

Företagens köp av it-tjänster och molntjänster, 2020, miljoner kronor

Diagram: Företagens köp av it-tjänster och molntjänster, 2020, miljoner kronor

Hur stora utgifter för molntjänster ett företag har varierar mellan olika branscher. I tabellen nedan redovisas de fem branscher som har störst utgifter för molntjänster (såväl externa som interna). Störst utgifter har branschen handel där utgifterna för molntjänster är ungefär 6 miljarder kronor vilket motsvarar 29 procent av branschens totala utgifter för it-tjänster. 

Företagens köp av molntjänster, utvalda branscher, 2020, miljoner kronor

Diagram: Företagens köp av molntjänster, utvalda branscher, 2020, miljoner kronor

Utgifter för mjukvara varierar mellan branscher och företag

Så gott som alla år utom 2018 har företagens totala mjukvaruutgifter ökat. Det är företag inom finans- och försäkringsbranschen tätt följt av tillverkningsindustrin och handelsbranschen som står för de största utgifter för mjukvara.

Ökningen i dessa branscher jämfört med 2019 var 3 procent för finansbranschen 5 procent för tillverkningsindustrin och för handelsbranschen 18 procent. Störst procentuell ökning visar andra tjänsteföretag som ökat med 22 procent jämfört med föregående år, mjukvaruutgifterna i denna bransch är dock betydligt lägre.

Företagens utgifter för mjukvara, utvalda branscher, 2014–2020, miljoner kronor, löpande priser

Diagram: Företagens utgifter för mjukvara, utvalda branscher, 2014–2020, miljoner kronor, löpande priser

Utgifterna för mjukvara fördelat efter företagens storlek, mätt som antal anställda, visar samma mönster under hela perioden 2014–2020, dvs det är de största företagen som har störst utgifter och de minsta företagen som har lägst utgifter.

Under 2020 är ökningen jämfört med 2019 störst bland de företag som har 250 eller fler anställda, för denna grupp har utgifterna ökat med 2,6 miljarder kronor. Den procentuella ökningen däremot var störst bland företag med mellan 50 och 249 anställda där ökade utgifterna för mjukvara med 20 procent.

Företagens utgifter för mjukvara, storleksklass, 2014–2020, miljoner kronor löpande priser

Diagram: Företagens utgifter för mjukvara, storleksklass, 2014–2020, miljoner kronor löpande priser

Företagen köpte it-tjänster för 73,9 miljarder kronor under 2019. Årets undersökning visar på en liknande trend som föregående år, där interna köp av it-tjänster ökade procentuellt sett mer än externa köp av it-tjänster, 6 procent 2018 samt 15 procent 2019. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Lena Sahlin

Telefon
010-479 44 82
E-post
lena.sahlin@scb.se

Alicja Markiewicz

Telefon
010-479 46 36
E-post
alicja.markiewicz@scb.se