Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten

Nästa publicering: 2018-11-30

Investeringsenkäten belyser verkställda och förväntade investeringar inom företagssektorn. Uppgifterna redovisas per bransch och med fördelning på byggnader och anläggningar respektive maskiner och inventarier. För vissa branscher är fördelningen av investeringar mer detaljerad, till exempel transport och samfärdsel.

Statistiknyheter

Investeringsenkäten, maj 2018

2018-05-25

Industriföretagen lämnar en prognos för investeringar på 72,1 miljarder kronor i löpande priser för helåret 2018 enligt SCB:s majenkät. Det innebär ingen större förändring jämfört med utfallet för 2017. Företagens lämnade prognoser i majenkäten är 2,0 miljarder kronor högre än vad som lämnades i SCB:s februarienkät. Volymminskningen för industrins investeringar 2018 förväntas bli 2 procent enligt prognosen.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Investeringar i byggnader och maskiner, immateriella investeringar SM 2008-07-04
Investeringar i byggnader och anläggningar SM 2007-07-05
Investeringar i byggnader och anläggningar SM 2006-07-06
Investeringar i byggnader och maskiner 2005 enligt majenkäten. SM 2005-07-07
Investeringar i byggnader och maskiner 2004 enligt majenkäten SM 2004-07-09
Investeringar i byggnader och maskiner 2003 enligt majenkäten SM 2003-07-14
Investeringar i byggnader och maskiner 2002 enligt majenkäten SM 2002-07-16
Investeringar i byggnader och maskiner 2001 enligt majenkäten 2001 SM 2001-07-25
Investeringar i byggnader och maskiner 2000 enligt majenkäten 2000 SM 2000-09-08

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0801