Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, första kvartalet 2020

Investeringarna minskade med 2,5 miljarder kronor eller 3 procent under första kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-05-28 9.30

Investeringstakten hos företagen minskade, men stannade inte av helt under första kvartalet 2020. Variationen mellan olika branscher var stor. Fastighetsbranschen minskade sina investeringar med 11 procent till 32,9 miljarder medan branschen företagstjänster ökade sina investeringar med 16 procent till 4,3 miljarder kronor.

Investeringar fördelat på branschgrupper, kvartal 1 2020 jämfört med kvartal 1 2019
Branschgrupp enligt SNI 2007Investeringar i mnkr i löpande priser utfall kvartal 1 2020Investeringar i mnkr i löpande priser utfall kvartal 1 2019Procentuell förändring mellan kvartal 1 2020 och kvartal 1 2019
Industri (05-33) 14 950 14 487 3%
Energi, vatten och avlopp (35-39) 10 038 8 755 15%
Byggverksamhet (41-43) 1 789 1 977 ‑10%
Handel (45-47) 4 667 5 422 ‑14%
Transport och magasinering (49 exkl 49.32, 51-53) 4 510 4 097 10%
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV (58, 61-63) 3 563 3 895 ‑9%
Banker och försäkringsbolag (64.1, 65) 954 886 8%
Fastighetsbolag (68 exkl. 68.204) 32 869 36 865 ‑11%
Företagstjänster (71-75, 77-82) 4 316 3 729 16%
Totalt 77 856 80 329 ‑3%

Källa: Investeringsenkäten första kvartalet 2020.

Investeringarna minskade inom fyra av investeringsenkätens nio branschgrupper under första kvartalet 2020. Procentuellt sett tappade handelsbranschen mest med en nedgång på 14 procent till en investeringsnivå på 4,7 miljarder kronor. Fastighetsbranschen minskade sina investeringar med 11 procent eller 4 miljarder till totalt 32,9 miljarder. Investeringarna inom denna bransch består till största delen av ny-, till- och ombyggnad av byggnader (15,9 miljarder) och bostäder (11,5 miljarder). Byggindustrins investeringar minskade med 10 procent till 1,8 miljarder och Informations- och kommunikationsföretagens investeringar minskade med 9 procent till 3,6 miljarder kronor.

Förvånansvärt många branschgrupper ökade sina investeringar trots coronapandemin. Den branschgrupp som ökade mest var företagstjänster som ökade sina investeringar med 16 procent till 4,3 miljarder kronor. Näst mest ökade energibolagen. Ökningen i denna bransch var 15 procent till en investeringsnivå på drygt 10 miljarder kronor. Även transportföretag, banker, försäkringsbolag och industriföretag ökade sina investeringar under första kvartalet. Av industriföretagens investeringar på totalt 14,9 miljarder bestod 12,5 miljarder av maskiner och inventarier.

Minskade investeringar i bostäder

Investeringar fördelat på tillgångsslag, kvartal 1 2020

Investeringar fördelat på tillgångsslag, kvartal 1 2020

Företagen investerade mest i maskiner och inventarier. Detta tillgångsslag stod för hela 49 procent av kvartalets investeringar, vilket innebar en ökning på 5 procentenheter jämfört med första kvartlet 2019. Ny-, till- och ombyggnad av byggnader stod för 29 procent. Bostäder stod för 15 procent vilket innebar en minskning med 4 procentenheter jämfört med första kvartalet 2019. Köp av byggnader och anläggningar stod för 7 procent eller 5,6 miljarder av investeringarna under första kvartalet 2020.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Alla jämförelser har gjorts mot uppgifter för motsvarande kvartal 2019.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

De branscher som ingår i undersökningen är avdelning B – G, SNI 49 (exkl. 49.32), 51-53, 58, 61-63, 64.1, 65, 68 (exkl. 68.204), 71-75 och 77-82 enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien avser kvartal 2 och publiceras 2020-08-28 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se