Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, första kvartalet 2021

Investeringarna minskade med 5,7 miljarder kronor eller 7 procent jämfört med första kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-05-28 9.30

Variationen mellan olika branscher var stor. Fastighetsbranschen minskade sina investeringar med 14 procent till 28,6 miljarder medan branschen InfoKom-företag ökade sina investeringar med 24 procent till 4,4 miljarder kronor.

Totalt uppgick företagens investeringar till 71,5 miljarder kronor under första kvartalet 2021. Det innebär en minskning med 7 procent jämfört med första kvartalet 2020.

Investeringar fördelat på branschgrupper, kvartal 1 2021 jämfört med kvartal 1 2020
Branschgrupp enligt SNI 2007 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 1 2021 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 1 2020 Procentuell förändring mellan kvartal 1 2021 och kvartal 1 2020
Industri (05-33) 15,1 14,6 3
Energi, vatten och avlopp (35-39) 8,6 9,8 ‑12
Byggverksamhet (41-43) 2,0 2,0 ‑1
Handel (45-47) 4,0 4,6 ‑14
Transport och magasinering (49 exkl 49.32, 51-53) 3,9 4,4 ‑11
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV (58, 61-63) 4,4 3,6 24
Banker och försäkringsbolag (64.1, 65) 0,9 1,0 ‑4
Fastighetsbolag (68 exkl. 68.204) 28,6 33,2 ‑14
Företagstjänster (71-75, 77-82) 3,9 4,9 ‑1
Totalt 71,5 77,2 ‑7

Källa: Investeringsenkäten första kvartalet 2021.

Investeringarna minskade inom de flesta av investeringsenkätens nio branschgrupper under första kvartalet 2021. Procentuellt sett tappade fastighetsbranschen och handelsbranschen mest, båda branscherna minskade sina investeringar med 14 procent. Fastighetsbranschens investeringar uppgick till 28,6 miljarder kronor och handelsbranschens investeringar uppgick till 4,0 miljarder kronor. Energi branschen minskade sina investeringar med 12 procent till 8,6 miljarder kronor och transportföretag minskade sina investeringar med 11 procent till 3,9 miljarder kronor.

Branschen InfoKom-företag ökade sina investeringar med 24 procent och branschens investeringar uppgick till 4,4 miljarder kronor under första kvartalet 2021. Investeringarna inom denna bransch består till största delen av maskiner och inventarier (3,7 miljarder kronor) och ny-, till- och ombyggnad av byggnader (619 miljoner kronor). 

Ökade investeringar i maskiner och inventarier

Investeringar fördelat på tillgångsslag, kvartal 1 2021

diagram

Företagen investerade mest i maskiner och inventarier. Detta tillgångsslag stod för hela 50 procent av kvartalets investeringar, med totalt 35,9 miljarder kronor. Det innebar en ökning med 2 procentenheter jämfört med första kvartalet 2020. Ny-, till- och ombyggnad av byggnader stod för 26 procent vilket innebar en minskning med 3 procentenheter. Totalt investerades det 18,7 miljarder kronor i ny-, till- och ombyggnad av byggnader under första kvartalet 2021.

Bostäder stod för 15 procent eller 10,8 miljarder kronor av investeringarna och köp av byggnader och anläggningar stod för 9 procent eller 6,0 miljarder av investeringarna under första kvartalet 2021.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Alla jämförelser har gjorts mot uppgifter för motsvarande kvartal 2020.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

De branscher som ingår i undersökningen är avdelning SNI 05-49 (exkl. 49.32), 51-53, 58, 61-63, 64.1, 65, 68 (exkl. 68.204), 71-75 och 77-82 enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien avser kvartal 1 2021 och publiceras 2021-08-27 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se