Till innehåll på sidan

Det civila samhället 2016

Civila samhällets bidrag till BNP var 3,1 procent

Statistiknyhet från SCB 2018-12-11 9.30

Den totala produktionen inom det civila samhället var 235 miljarder kronor år 2016. Betalningar från offentlig förvaltning stod för 33 miljarder av produktionen. Förädlingsvärdet uppgick till 136 miljarder kronor. Det innebar att det civila samhällets bidrag till Sveriges BNP var 3,1 procent 2016.

I det civila samhället redovisas även dotterbolagen till de icke-vinstdrivande organisationerna som en delmängd. Dessa bidrog med ett förädlingsvärde på 26 miljarder kronor 2016, jämfört med 28 miljarder 2015.

År 2016 fanns det totalt 251 000 organisationer i det civila samhället, varav 95 000 var ekonomiskt aktiva. 63 procent av organisationerna i det civila samhället tillhör den juridiska formen ideella föreningar.

År 2016 fanns det 2 446 organisationer som utförde kommun- och landstingsköpta tjänster inom vård, skola och omsorg. Detta innebär en liten ökning mot 2015, då det fanns totalt 2 418 organisationer. Vid en jämförelse med samtliga privata utförare inom vård skola och omsorg så stod civila samhällets organisationer för 21 procent av antalet utförare.

En uppdelning efter verksamheter visar att av det totala förädlingsvärdet i det civila samhället på 136 miljarder kronor stod verksamheten Bostäder, social och samhällelig utveckling för den största verksamheten med 47 miljarder kronor. Den näst största verksamheten var Religion med 16 miljarder kronor i förädlingsvärde följt av Utbildning och forskning samt Rekreation och kultur.

Det totala antalet förvärvsarbetande inom det civila samhället år 2016 uppgick till knappt 190 000 personer, vilket motsvarar 3,9 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige. Majoriteten av de förvärvsarbetande inom det civila samhället, 60 procent, bestod av kvinnor. Det kan jämföras med den totala arbetskraften i Sverige, där kvinnornas andel uppgick till 48 procent. Knappt 71 000 eller 37 procent av de förvärvsarbetande i det civila samhället arbetade inom ideella föreningar.

Förädlingsvärde, inkomster, utgifter och sparande, löpande priser, samt som andelar av den totala ekonomin, 2015 och 2016, mdkr.
  20152016
 Totala
ekonomin
- därav
civila
samhället
AndelTotala
ekonomin
- därav
civila
samhället
Andel
Produktion
7 358 226 3,1% 7 618 235 3,1%
- därav betalning från
offentlig sektor
  33     33  
BNP/Förädlingsvärde
till baspris
3 721 132 3,5% 3 876 136 3,5%
BNP till marknadspris/
förädlingsvärde till
baspris
4 202 132 3,1% 4 385 136 3,1%
Ersättning till anställda
1 967 70 3,5% 2 063 72 3,5%
Driftsöverskott och
sammansatt förvärvs-
inkomst, brutto
1 387 50 3,6% 1 407 50 3,6%
Kapitalinkomst, netto
26 16   19 10  
Löpande transfereringar,
netto
‑67 37   ‑57 44  
Disponibel inkomst,
netto
3 490 77 2,2% 3 643 77 2,1%
Konsumtionsutgift
2 976 59 2,0% 3 116 62 2,0%
Fast bruttoinvestering
991 58 5,9% 1 050 70 6,7%
Finansiellt sparande
172 ‑24   165 ‑43  

Källa: Nationalräkenskaperna och civila samhället

Förvärvsarbetande uppdelat på kön, total för Sverige totalt och det civila samhället, 2015 och 2016
 20152016
 Sverige
totalt
- därav civila
samhället
AndelSverige
totalt
- därav civila
samhället
Andel
Totalt antal
förvärvsarbetande
4  733 202 187 027 4,0% 4 836 043 189 707 3,9%
Antal kvinnor
2  273 335 110 985 4,9% 2 325 637 113 123 4,9%
Antal män
2  459 867 76 042 3,1% 2 510 406 76 584 3,1%

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik och civila samhället

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Mats Wagndal

Telefon
010-479 69 35
E-post
mats.wagndal@scb.se