Till innehåll på sidan

Det civila samhället 2017

Civila samhällets bidrag till BNP var 3,2 procent 2017

Statistiknyhet från SCB 2019-12-10 9.30

Den totala produktionen inom det civila samhället var 251 miljarder kronor år 2017. Betalningar från offentlig förvaltning stod för 37 miljarder av produktionen. Förädlingsvärdet uppgick till 146 miljarder kronor. Det innebar att det civila samhällets bidrag till Sveriges BNP var 3,2 procent 2017.

De dotterbolag som ingår i det civila samhället bidrog med ett förädlingsvärde på 30 miljarder kronor 2017, jämfört med 26 miljarder 2016.

År 2017 fanns det totalt 258 000 organisationer i det civila samhället, varav 100 000 var ekonomiskt aktiva. 63 procent av organisationerna i det civila samhället tillhör den juridiska formen ideella föreningar.

År 2017 fanns det 2 420 organisationer som utförde kommun- och landstingsköpta tjänster inom vård, skola och omsorg. Det innebär en liten minskning mot 2016, då det fanns totalt 2 446 organisationer. Vid en jämförelse med samtliga privata utförare inom vård, skola och omsorg, så stod civila samhällets organisationer för 20 procent av antalet utförare.

En uppdelning efter verksamheter visar att av det totala förädlings-värdet i det civila samhället på 146 miljarder kronor, stod verksamheten Bostäder, social och samhällelig utveckling för den största delen, och den uppgick till 55 miljarder kronor. Den näst största verksamheten var Religion med 17 miljarder kronor i förädlingsvärde, följt av Utbildning och forskning samt Rekreation och kultur.

Det totala antalet förvärvsarbetande inom det civila samhället år 2017 uppgick till drygt 200 000 personer. Det motsvarar 4,1 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige. Majoriteten av de förvärvsarbetande inom det civila samhället, 60 procent, bestod av kvinnor. Det kan jämföras med det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige, där kvinnornas andel uppgick till 48 procent. Knappt 80 000 eller 39 procent av de förvärvsarbetande i det civila samhället arbetade inom ideella föreningar.

Förädlingsvärde, inkomster, utgifter och sparande, löpande priser, samt som andelar av den totala ekonomin, 2016 och 2017, mdkr.
  20162017
 Totala
ekonomin
- därav
civila
samhället
AndelTotala
ekonomin
- därav
civila
samhället
Andel
Produktion
7 901 238 3,0% 8 360 251 3,0%
- därav betalning från offentlig sektor
  33     37  
BNP/Förädlingsvärde till baspris
3 912 134 3,4% 4 096 146 3,6%
BNP till marknadspris/förädlingsvärde till baspris
4 416 134 3,0% 4 621 146 3,2%
Ersättning till anställda
2 086 71 3,4% 2 186 75 3,4%
Driftsöverskott och sammansatt förvärvsinkomst, brutto
1 416 50 3,5% 1 481 57 3,9%
Kapitalinkomst, netto
14 10   70 7  
Löpande transfereringar, netto
‑58 32   ‑71 30  
Disponibel inkomst, netto
3 647 64 1,8% 3 849 62 1,6%
Konsumtionsutgift
3 164 51 1,6% 3 282 56 1,7%
Fast bruttoinvestering
1 068 70 6,6% 1 163 74 6,3%
Finansiellt sparande
130 ‑46   158 ‑51  

 

Källa: Nationalräkenskaperna och civila samhället

Förvärvsarbetande uppdelat på kön, total för Sverige totalt och det civila samhället, 2016 och 2017
 20162017
 Sverige
totalt
- därav
civila
samhället
AndelSverige
totalt
- därav
civila
samhället
Andel
Totalt antal förvärvsarbetande
4 836 043 189 707 3,9% 4 922 366 202 136 4,1%
Antal kvinnor
2 325 637 113 123 4,9% 2 358 756 121 502 5,2%
Antal män
2 510 406 76 584 3,1% 2 563 610 80 634 3,1%

 

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik och civila samhället

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Det civila samhället 2017 (pdf)

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se