Till innehåll på sidan

Det civila samhället 2019

Antalet organisationer minskar inom det civila samhället

Statistiknyhet från SCB 2021-10-22 9.30

Det fanns 256 657 organisationer inom det civila samhället 2019, vilket är en minskning med 2,5 procent jämfört med 2018. Sedan 2015 har antalet organisationer dock ökat med 5,3 procent. Flest organisationer fanns inom verksamheten Bostäder, social och samhällelig utveckling följt av Rekreation och kultur.

62,1 procent av organisationerna i det civila samhället tillhörde den juridiska formen ideella föreningar, vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med 2018. 99 021, eller 38,6 procent, av civila samhällets organisationer var ekonomiskt aktiva.

Den totala produktionen inom det civila samhället var 275 miljarder kronor 2019, och förädlingsvärdet uppgick till 159 miljarder kronor. Det civila samhällets bidrag till Sveriges BNP var 3,1 procent 2019, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2018.

Det totala antalet förvärvsarbetande inom det civila samhället 2019 uppgick till 199 280 personer. Det motsvarar 3,9 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige.

Kvinnorna stod för majoriteten av de förvärvsarbetande inom det civila samhället med 60,5 procent. Det kan jämföras med det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige, där kvinnornas andel uppgick till 48,3 procent. 75 921 eller 38,1 procent av de förvärvsarbetande i det civila samhället arbetade inom ideella föreningar.

2019 fanns det 2 309 organisationer som utförde kommun- och landstingsköpta tjänster inom vård, skola och omsorg. Det innebär en minskning mot 2018, då det fanns totalt 2 336 organisationer. Vid en jämförelse med samtliga privata utförare inom vård, skola och omsorg, så stod civila samhällets organisationer för 19,8 procent av antalet utförare.

Förädlingsvärde, inkomster, utgifter och sparande, löpande priser, samt som andelar av den totala ekonomin, 2018 och 2019, mdkr
  2018 2019
  Totala ekonomin - därav civila samhället Andel Totala ekonomin - därav civila samhället Andel
Produktion 8 897 267 3,0% 9 302 275 3,0%
- därav betalning från offentlig sektor   40     40  
BNP/Förädlingsvärde till baspris 4 279 155 3,6% 4 485 159 3,5%
BNP till marknadspris/förädlingsvärde till baspris 4 828 155 3,2% 5 050 159 3,1%
Ersättning till anställda 2 309 79 3,4% 2 395 79 3,3%
Driftsöverskott och sammansatt förvärvsinkomst, brutto 1 525 61 4,0% 1 635 65 4,0%
Kapitalinkomst, netto 81 7   133 2  
Löpande transfereringar, netto ‑76 20   ‑97 16  
Disponibel inkomst, netto 4 020 54 1,3% 4 240 36 0,8%
Konsumtionsutgift 3 465 58 1,7% 3 570 58 1,6%
Fast bruttoinvestering 1 216 85 7,0% 1 233 92 7,5%
Finansiellt sparande 123 ‑86   261 ‑96  

Källa: Nationalräkenskaperna och civila samhället

Förvärvsarbetande uppdelat på kön, för Sverige totalt och det civila samhället, 2018 och 2019
  2018 2019
  Sverige totalt - därav civila samhället Andel Sverige totalt - därav civila samhället Andel
Totalt antal förvärvsarbetande 4 979 112 191 891 3,9% 5 061 554 199 280 3,9%
Antal kvinnor 2 379 908 114 609 4,8% 2 443 578 120 619 4,9%
Antal män 2 599 204 77 282 3,0% 2 617 976 78 661 3,0%

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik och civila samhället

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Det civila samhället 2019 (pdf)

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se