Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi 2018

Ännu ett år av tillväxt för näringslivet

Statistiknyhet från SCB 2020-05-06 9.30

Det svenska näringslivet fortsatte sin positiva utveckling under 2018. Företagen ökade sin nettoomsättning med 7 procent och sitt bidrag till BNP med 5 procent. Företag med 0-9 anställda stod för ca 24 procent av näringslivets förädlingsvärde, medan företagen med fler än 250 anställda bidrog med 39 procent. Av företagens övriga externa kostnader bestod 29 procent av fasta kostnader.

Det svenska näringslivet fortsatte att utvecklas positivt under 2018. Nettoomsättningen ökade med nästan 7 procent till 9 111 miljarder kronor och förädlingsvärdet med drygt 5 procent till 2 633 miljarder kronor. Den positiva trenden för förädlingsvärdet har hållit i sig sedan 2013. Drygt 2 920 000 personer sysselsattes inom näringslivet, vilket är en ökning med 1,6 procent jämfört med 2017. Antalet anställda minskade under finanskrisen, men har successivt ökat sedan 2010.

Näringslivets fasta kostnader

I publikationen Statistiska meddelanden presenteras uppgifter om företagens fasta kostnader för 2018. Fasta kostnader är de kostnader företagen har oavsett hur många enheter varor eller tjänster de producerar och säljer. Till dessa hör bl.a. kostnader för tillsvidareanställd personal, avskrivningar, räntekostnader på långfristiga lån samt delar av Övriga externa kostnader. I nedanstående tabell visas dels totala Övriga externa kostnader och dels den andel av dessa som bedöms som fasta kostnader. De fasta kostnaderna innehåller kostnader för lokalhyra, leasing, korttidshyra, frakter, transporter, energi, tele- och datakommunikation samt reparations- och underhållskostnader.

Fasta kostnader inom Övriga externa kostnader fördelat på branschgrupp B-S (exkl. K, O) 2018, miljoner SEK
Branschgrupp enligt SNI 2007Övriga externa kostnader totaltKostnader inom övriga externa som bedöms som fastaAndel fasta kostnader inom övriga externa kostnader
Utvinning av mineral (B) 14 427 7 996 55
Tillverkning (C) 416 158 148 798 36
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 52 347 13 086 25
Vatten, avlopp, avfall (E) 18 655 7 294 39
Byggverksamhet (F) 93 644 31 478 34
Handel (G) 355 349 126 638 36
Transport, magasinering (H) 297 111 38 649 13
Hotell och restaurang (I) 50 308 27 642 55
Information, kommunikation (J) 225 838 27 481 12
Fastighetsverksamhet (L) 129 511 71 195 55
Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M) 156 144 30 148 19
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och övriga stödtjänster (N) 116 979 15 870 14
Utbildning (P) 19 075 10 046 53
Vård och omsorg (Q) 30 197 12 708 42
Kultur, nöje, fritid (R) 47 601 8 279 17
Annan serviceverksamhet (S) 14 631 5 626 38
Totalt 2  037 974 582 933 29

Källa: Företagens Ekonomi 2018.

Kostnadsstrukturen skiljer sig mellan olika branscher, vilket även ger avtryck på andelen fasta kostnader inom Övriga externa kostnader. Branschen Information och Kommunikation (J) hade endast 12 procent fasta kostnader, vilket kan jämföras med hela 55 procent i branscherna Utvinning av material (B) och Fastighetsverksamhet (L). Även utbildningsbranschen (P) hade en hög andel fasta kostnader med 53 procent.

Förädlingsvärde per storleksklass

Det svenska näringslivet består till största delen av små och medelstora företag. En mycket stor andel (96 procent) är så kallade mikroföretag med färre än 10 anställda. Dessa stod år 2018 för knappt en fjärdedel av näringslivets förädlingsvärde. Företag med 10-49 anställda utgjorde knappt 3 procent av antalet företag och bidrog med 18 procent till förädlingsvärdet. Endast 0,5 procent av företagen var medelstora (50-249 anställda) men de stod ändå för 19 procent av förädlingsvärdet. Företag med 250 eller fler anställda utgjorde knappt 0,1 procent av antalet företag, men bidrog med hela 39 procent till det totala förädlingsvärdet år 2018.

Företagens ekonomi är den enda undersökningen som bygger på bokslut från samtliga företag i Sverige. Även branschvisa uppgifter redovisas i databaserna.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter redovisas i löpande priser. Alla jämförelser i denna statistiknyhet har gjorts mot slutliga uppgifter för år 2017.

Näringslivet: Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet och bostadsrättsföreningar ingår dock inte i Företagens ekonomi. Verksamhet inom offentlig förvaltning ingår inte heller.

Svensk Näringsgrensindelning 2007 (SNI): Klassifikation för att klassificera företag efter vilken verksamhet de bedriver.

Nettoomsättning: Nettoomsättning exklusive punktskatter och merchanting.

Anställda: Medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnader för handelsvaror (eftersom enbart handelsmarginalen för dessa ingår i produktionsvärdet).

Övriga externa kostnader: Kostnader som företagen har mot externa motparter. Av dessa klassas följande kostnader som fasta: lokalhyra, leasing, korttidshyra, frakter, transporter, energi, tele- och datakommunikation samt reparations- och underhållskostnader. Några exempel på andra (mer rörliga) kostnadsposter som ingår i Övriga externa kostnader är: kostnader för förbrukningsinventarier, reklam och PR, företagsförsäkringar, inhyrd personal, köpta tjänster och förvaltningskostnader, inköp av dataprogram, kursdifferenser och omstruktureringskostnader.

Storleksklass: Indelning i storleksgrupper sker efter företagets antal anställda (mätt i heltidspersoner). Indelningen följer i denna statistiknyhet EU:s statistikkontor Eurostats gruppering i fyra huvudklasser: 0-9 anställda, 10-49 anställda, 50-249 anställda samt 250+ anställda.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2020-12-09 kl. 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Johanna Barry Vallin

Telefon
010-479 68 64
E-post
johanna.barryvallin@scb.se

Mariah Nilsson

Telefon
010-479 65 65
E-post
mariah.nilsson@scb.se