Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi 2019 (preliminära uppgifter)

Tillväxt i näringslivet före pandemin

Statistiknyhet från SCB 2020-12-09 9.30

Näringslivets företag ökade förädlingsvärdet med 7 procent och antalet anställda med 1 procent 2019 jämfört med 2018. Största ökningen fanns inom branschgruppen Energi, vatten och avlopp. Företagen inom information, kommunikation och fastighetsverksamhet gick också bra under året.

Den positiva utveckling som pågått under en femårsperiod fortsatte även under året före coronapandemin. Förutom ökningen av förädlingsvärdet och antalet anställda ökade även nettoomsättningen och företagens tillgångar med 5 respektive 7 procent. I tabellen nedan visas hur förädlingsvärdet och antalet anställda fördelade sig mellan olika branschgrupper år 2019 och hur utvecklingen såg ut jämfört med året innan.

Förädlingsvärde och anställda per branschgrupp enligt SNI2007, år 2019
Branschgrupp enligt SNI2007 (avdelningsnivå)FörädlingsvärdeAntal anställda
 MnkrFörändring %AntalFörändring %
Jord- och skogsbruk, fiske, utvinning av mineral (A, B) 94 885 15 48 845 1
Tillverkning (C) 577 290 3 520 465 ‑1
Energi, vatten och avlopp (D, E) 118 550 17 47 680 2
Byggverksamhet (F) 264 470 7 338 865 1
Handel (G) 438 510 7 511 775 0
Transport, hotell och restaurang (H, I) 238 245 6 365 215 1
Information, kommunikation och fastighetsverksamhet (J, L) 465 585 11 265 370 2
Juridik, ekonomi, vetenskap, uthyrning och resetjänster (M, N) 408 215 5 526 065 2
Utbildning, vård och omsorg (P, Q) 155 335 5 251 400 ‑1
Kultur, nöje, fritid och annan serviceverksamhet (R, S) 54 715 10 67 450 1
Näringslivet totalt 2 815 800 7 2 943 130 1

Alla näringslivets branschgrupper visade tillväxt av förädlingsvärdet (bidraget till BNP) mellan 2018 och 2019. Mest ökade branschen för Energi, vatten och avlopp där tillväxten var 17 procent. I denna branschgrupp uppgick det totala förädlingsvärdet till cirka 120 miljarder kronor 2019. Jord- och skogsbruk inklusive utvinning av mineral var en branschgrupp som också gick bra, med en ökning av förädlingsvärdet på 15 procent till 95 miljarder kronor. Branschgrupperna Information, kommunikation och fastighetsverksamhet respektive Kultur, nöje, fritid och annan serviceverksamhet ökade sina förädlingsvärden med 11 respektive 10 procent mellan åren. Totalt bidrog informations-, kommunikations- och fastighetsbranschen med nästan 470 miljarder, medan branschgruppen Kultur, nöje, fritid och annan serviceverksamhet bidrog med 55 miljarder kronor till BNP år 2019.

Tillverkningsindustrin var en branschgrupp som visade en tendens till avmattning under 2019, med en tillväxt på 3 procent i förädlingsvärdet och en minskning av antalet anställda med 1 procent. Tillverkningsindustrin sysselsatte drygt 520 000 anställda och hade ett förädlingsvärde på nästan 580 miljarder kronor 2019. Antalet anställda minskade med 1 procent även inom Utbildning, vård och omsorg, medan antalet anställda i handelsbranschen var oförändrat.

Flest anställda under 2019 hade branschgruppen Juridik, ekonomi, vetenskap, uthyrning och resetjänster, som sysselsatte drygt 526 000 personer, en ökning med 2 procent. Förädlingsvärdet inom denna branschgrupp uppgick till knappt 410 miljarder kronor. Även branschgrupperna för Energi, vatten och avlopp, Information, kommunikation och fastighetsverksamhet ökade antalet anställda med 2 procent jämfört med 2018.

Definitioner och förklaringar

Företagens ekonomi är den enda undersökningen som bygger på bokslut från samtliga företag i Sverige.

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Alla jämförelser har gjorts mot slutliga uppgifter för år 2018.

Nettoomsättning: Nettoomsättning exklusive punktskatter och merchanting.

Anställda: Medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnader för handelsvaror (eftersom enbart handelsmarginalen för dessa ingår i produktionsvärdet). Förädlingsvärdet kan också kallas bidraget till BNP (Sveriges bruttonationalprodukt).

Näringslivet: Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet och bostadsrättsföreningar ingår dock inte i Företagens ekonomi. Verksamhet inom offentlig förvaltning ingår inte heller.

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt, mest efterfrågade tabeller och diagram och länkar till statistikdatabasen, med mera finns här:

Företagens ekonomi (scb.se)

Tabellerna i statistikdatabasen innehåller branschvisa uppgifter om till exempel nettoomsättning, förädlingsvärde, balansomslutning och antal anställda. Även hela resultaträkningar och balansräkningar kan tas fram per bransch.

 

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-05-05 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Johanna Barry Vallin

Telefon
010-479 68 64
E-post
johanna.barryvallin@scb.se

Barbro von Hofsten

Telefon
010-479 67 24
E-post
barbro.vonhofsten@scb.se