Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi 2020 (preliminära uppgifter)

Varierande utveckling i näringslivet under pandemins första år

Statistiknyhet från SCB 2021-12-08 9.30

Näringslivets företag tappade 292 miljarder (3,1 procent) i nettoomsättning och minskade antalet anställda med 74 000 personer (2,5 procent) år 2020. Variationen mellan branscher var stor. Resebyråer och researrangörer minskade nettoomsättningen med 61 procent och flygbolagen minskade med 54 procent. Industrin för medicinsk utrustning utvecklades positivt under pandemin och ökade nettoomsättningen med 17 procent.

Pandemin hade stor påverkan på företagens nettoomsättning och antalet anställda inom vissa branscher. I tabell 1 visas de branscher som minskat respektive ökat sin nettoomsättning mest procentuellt sett under pandemins första år.

Nettoomsättning och anställda i några utvalda branscher enligt SNI2007, år 2020
Branschgrupp enligt SNI2007 (3-siffernivå) Nettoomsättning Antal anställda
  Mnkr Förändring % Antal Förändring %
Resebyråer och researrangörer (79.1) 24 831 ‑61 6 044 ‑20
Flygbolag, passagerartrafik (51.1) 12 745 ‑54 3 430 ‑16
Fritids- och nöjesanläggningar (93.2) 3 786 ‑48 3 093 ‑31
Hotell (55.1) 26 890 ‑43 25 120 ‑26
Järnvägsbolag, passagerartrafik (49.1) 7 408 ‑36 4 492 ‑1
Enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet (90.0) 12 945 ‑28 8 422 ‑5
Motorfordonsindustri (29.1) 253 150 ‑20 47 622 ‑6
Restauranger (56.1) 93 918 ‑16 91 504 ‑10
Motorfordonsuthyrare (77.1) 9 342 ‑13 1 888 ‑13
Kollektivtrafik- och linjebussföretag (49.3) 77 663 ‑12 52 998 ‑8
Andra enheter för hälso- och sjukvård (86.9) 18 258 6 12 659 0
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel (21.1-21.2) 118 057 10 13 156 8
Butiker för heminredningsartiklar och husgeråd (47.5) 125 779 11 34 909 1
Veterinärkliniker (75.0) 7 008 15 5 746 4
Industri för medicinsk och dental utrustning (32.5) 19 042 17 6 611 2
Detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad (47.9) 83 779 18 18 181 9

Många branscher har haft det svårt under Coronapandemin. Restriktionerna för resande ledde till att resebyråer, researrangörer, järnvägsbolag och flygbolag drabbades hårt. Resebyråerna och researrangörerna minskade sin nettoomsättning med 61 procent, flygbolagen minskade med 54 procent och järnvägsbolagen med 36 procent. Även kollektivtrafik- och linjebussföretag inkl. taxi påverkades negativt av restriktionerna och minskade nettoomsättningen med 12 procent till 77,7 miljarder kronor och antalet anställda med 8 procent till cirka 53 000 personer.

Begränsningarna för allmänna sammankomster drabbade fritids- och nöjesanläggningarna hårt. Denna bransch minskade nettoomsättningen med 48 procent till 3,8 miljarder kronor och antalet anställda med 31 procent till cirka 3 000 personer. Även företag med konstnärlig och kulturell verksamhet såsom teatrar och konsertarrangörer hade det tufft, vilket ledde till en minskning av nettoomsättningen med 28 procent och av antalet anställda med 5 procent.

Hotellbranschen minskade sin nettoomsättning med 43 procent, medan restaurangerna klarade sig undan med en nedgång på 16 procent. Hotellbranschen sysselsatte cirka 25 100 anställda (-26 procent) och restaurangbranschen sysselsatte 91 500 anställda (-10 procent) år 2020.

Branschen för tillverkning av motorfordon, där både personbilar och tunga fordon ingår, minskade sin nettoomsättning med 20 procent till 253 mdkr och branschen för uthyrning av motorfordon minskade med 13 procent till 9,3 mdkr. Antalet anställda i dessa branscher minskade med 6 respektive 13 procent. Nedgången för tillverkning av motorfordon förklaras delvis av komponentbrist.

Det finns även branscher som har haft tillväxt under pandemin, som till exempel digital handel och industrin för medicinsk utrustning. Dessa branscher ökade sin nettoomsättning med 18 respektive 17 procent under 2020. Även antalet anställda ökade, med 9 procent till 18 200 personer inom den digitala handeln och med 2 procent till 6 600 personer inom industrin för medicinsk utrustning.

Veterinärerna och heminredningsbutikerna (inkl. viss digital handel) fick också ett uppsving med ökningar av nettoomsättningen på 15 respektive 11 procent. Den stora ökningen av hemarbete och att många passat på att skaffa husdjur under pandemin är en trolig förklaring till dessa siffror.

Två andra branscher som, liksom industrin för medicinsk utrustning har gynnats av det ökade trycket på sjukvården, är läkemedelsindustrin och branschen annan hälso- och sjukvård, där laboratorierna ingår. I dessa branscher ökade nettoomsättningen med 10 respektive 6 procent under året.

Måttlig minskning i det totala näringslivet

Studerar vi det totala näringslivet minskade nettoomsättningen med 3,1 procent och medelantalet anställda med 2,5 procent under 2020. Att antalet anställda minskade i lägre grad än nettoomsättningen kan ha flera förklaringar. Antalet anställda påverkas ofta i ett senare skede i konjunkturen än nettoomsättningen, men under pandemin gjorde dessutom möjligheten till permitteringsstöd och nedsättning av arbetsgivaravgifter att företagen kunde behålla personal längre än vad som annars hade varit möjligt. Tabell 2 visar att utvecklingen skiljer sig mycket mellan olika delar av näringslivet, även på en mer aggregerad nivå.

Nettoomsättning och anställda per branschgrupp enligt SNI2007, år 2020
Branschgrupp enligt SNI2007 (avdelningsnivå) Nettoomsättning Antal anställda
  Mnkr Förändring % Antal Förändring %
Jord- och skogsbruk, fiske, utvinning av mineral (A, B) 245 345 1,7 49 738 2,0
Tillverkning (C) 1 956 843 ‑7,0 508 107 ‑2,6
Energi, vatten och avlopp (D, E) 327 082 ‑9,4 48 730 2,4
Byggverksamhet (F) 887 374 1,3 334 140 ‑1,4
Handel (G) 2 958 770 0,3 499 853 ‑2,3
Transport, hotell och restaurang (H, I) 587 648 ‑14,0 334 526 ‑8,1
Information, kommunikation och fastighetsverksamhet (J, L) 1 093 447 2,4 268 665 0,7
Juridik, ekonomi, vetenskap, uthyrning och resetjänster (M, N) 831 122 ‑5,1 507 302 ‑3,3
Utbildning, vård och omsorg (P, Q) 230 750 1,6 252 720 1,1
Kultur, nöje, fritid och annan serviceverksamhet (R, S) 108 194 ‑16,2 64 145 ‑5,2
Näringslivet totalt 9 226 575 ‑3,1 2 867 926 ‑2,5

Kultur, nöje, fritid och annan serviceverksamhet stod för den största nedgången procentuellt sett med en minskning av nettoomsättningen på 16 procent till 108 miljarder kronor och en minskning av antalet anställda med 5 procent till 64 100 personer. Transport-, hotell- och restaurangföretagen minskade nettoomsättningen med 14 procent till 587 miljarder kronor och antalet anställda med 8 procent till 334 500 personer.

Företagens rörelseresultat minskade totalt sett med 3,4 procent till ett rörelseresultat på 653 miljarder kronor. Företagens förädlingsvärde (bidrag till BNP) minskade preliminärt (se nedan under Definitioner och förklaringar) med 0,1 procent till 2 770 miljarder kronor.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga via Företagens ekonomi (scb.se). Dessa innehåller branschvisa uppgifter om till exempel nettoomsättning, förädlingsvärde, balansomslutning och antal anställda. Även hela resultaträkningar och balansräkningar kan tas fram per bransch.

Definitioner och förklaringar

Företagens ekonomi är den enda undersökningen som bygger på bokslut från samtliga företag i Sverige.

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Alla jämförelser har gjorts mot slutliga uppgifter för år 2019.

Nettoomsättning: Nettoomsättning exklusive punktskatter och merchanting.

Anställda: Medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Rörelseresultat: Resultat efter avskrivningar men före finansiella poster.

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnader för handelsvaror (eftersom enbart handelsmarginalen för dessa ingår i produktionsvärdet). Förädlingsvärdet kan också kallas bidraget till BNP (Sveriges bruttonationalprodukt).

Förädlingsvärdet har en förenklad beräkning i den preliminära redovisningen och är troligen överskattad 2020 p.g.a. att Corona-bidragen ingår i uppgiften, vilket de inte gör i den kompletta beräkningen som görs till den slutliga publiceringen i maj 2022.

Näringslivet: Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet och bostadsrättsföreningar ingår dock inte i Företagens ekonomi. Verksamhet inom offentlig förvaltning ingår inte heller.

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt, mest efterfrågade tabeller och diagram och länkar till statistikdatabasen, med mera finns här:

Företagens ekonomi (scb.se)

Tabellerna i statistikdatabasen innehåller branschvisa uppgifter om till exempel nettoomsättning, förädlingsvärde, balansomslutning och antal anställda. Även hela resultaträkningar och balansräkningar kan tas fram per bransch.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-05-04 kl. 08.00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för näringslivets struktur

Förfrågningar

Johanna Barry Vallin

Telefon
010-479 68 64
E-post
johanna.barryvallin@scb.se

Barbro von Hofsten

Telefon
010-479 67 24
E-post
barbro.vonhofsten@scb.se

Mariah Nilsson

Telefon
010-479 65 65
E-post
mariah.nilsson@scb.se