Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 4:e kvartalet 2018:

Kraftig BNP-uppgång fjärde kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2019-03-15 9.30

Efter en svag utveckling tredje kvartalet och en konjunkturavmattning i Europa, steg Sveriges BNP oväntat kraftigt det fjärde kvartalet. Uppgången på 1,2 procent i säsongrensade tal förklaras främst av en stark export, där varuexportens ökning var den största på flera år. Tillväxten var samtidigt bred med ökningar inom flera delar av ekonomin.

Fjärde kvartalets BNP-uppgång skedde på bred front och det var endast de fasta bruttoinvesteringarna som noterade en negativ utveckling jämfört med kvartalet innan. Det var i synnerhet en kraftig nedgång i immateriella tillgångar som drog ner investeringarna. Då dessa transaktioner även redovisas som tjänsteexport hade det dock ingen påverkan på BNP-tillväxten.

Störst positivt bidrag till BNP-utvecklingen fjärde kvartalet lämnade utrikeshandeln. Både importen och exporten ökade i god takt, men då exporten ökade betydligt snabbare resulterade det i ett positivt exportnetto. Särskilt starkt utvecklades varuexporten, där ökad export av investeringsvaror låg bakom en betydande del av uppgången.

Vid sidan av utrikeshandeln ökade även hushållskonsumtionen och den offentliga konsumtionen. Även lagerinvesteringarna drog upp BNP-utvecklingen, där det skedde en lageruppbyggnad inom både industrin och handeln.

Det här numret av Sveriges ekonomi –statistiskt perspektiv har tema regional ekonomi och innehåller tre fördjupningsartiklar inom det regionala området samt en artikel om producentprisindex.

Högre tillväxt i tjänstespecialiserade län

I den första artikeln redogörs för utvecklingen av bruttoregionprodukten inom olika län. Artikeln behandlar också skillnader inom näringslivets produktion och vilka näringsgrenar som är utmärkande för olika regioner.

Högst disponibla inkomster i Danderyd, lägst i Lessebo

I den andra artikeln avhandlas hushållens disponibla inkomster på regional nivå. Artikeln visar bland annat att kapitalinkomster utgör en stor del av inkomsterna i Danderyd medan sociala förmåner, exempelvis pensionsutbetalningar, utgör drygt hälften av de disponibla inkomsterna i Överkalix.

Stora regionala skillnader i klimatpåverkan

I följande artikel redovisas en översikt av Sveriges läns bidrag till utsläppen av växthusgaser. Analysen visar att det är stora skillnader i länens klimatpåverkan, även när växthusgasutsläppen sätts i relation till antal invånare och länens bidrag till Sveriges totala ekonomi.

2018 - Ett händelserikt producentprisår

Producentprisindex (PPI) hade en ovanligt stark utveckling under 2018 efter en uppgång även året innan. I artikeln redogörs för olika faktorer som bidrog till ökningen, bland annat en ovanligt torr sommar, en hög internationell efterfrågan på förädlade skogsbruksprodukter samt en mycket volatil oljemarknad.

Bruttonationalprodukten (BNP)

Procentuell förändring från föregående kvartal. Säsongrensade värden

Diagram BNP

Data t.o.m. fjärde kvartalet 2018

Källa: Nationalräkenskaperna.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Maria Schoultz

Telefon
010-479 40 74
E-post
maria.schoultz@scb.se