Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 3:e kvartalet 2020

Rekyl i BNP-tillväxten tredje kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-11-27 9.30

Sveriges BNP ökade med 4,9 procent under tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Återhämtningen drevs till stor del av ökad varuexport och hushållskonsumtion efter den historiskt stora nedgången under andra kvartalet. Kalenderkorrigerat och jämfört med tredje kvartalet 2019 var BNP 2,5 procent lägre.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Utveckling för tredje kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

  • Hushållens konsumtion ökade med 6,3 procent. Konsumtionen av transporter samt hotell- och restaurangtjänster bidrog mest till uppgången.
  • Den offentliga konsumtionen ökade med 2,0 procent. Statens konsumtionsutgifter var oförändrade medan de kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter ökade med 2,7 procent.
  • Lagerinvesteringarna sänkte BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter.
  • Fasta bruttoinvesteringar ökade med 2,4 procent. Uppgången förklaras främst av ökade investeringar i maskiner och inventarier.
  • Exporten ökade med 11,2 procent och importen ökade med 9,2 procent. Sammantaget drog exportnettot upp BNP-tillväxten med 1,1 procentenheter.
  • Produktionen inom näringslivet ökade med 6,7 procent. De varuproducerande branschernas produktion ökade med 11,2 procent, och de tjänsteproducerande branschernas med 4,5 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna ökade med 1,8 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,3 procent. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 2,0 procent och i näringslivet med 2,6 procent. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet ökade med 3,9 procent.
  • Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 0,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2019.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 29 miljarder för tredje kvartalet 2020. Det var 31 miljarder lägre än motsvarande kvartal föregående år.
BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2019), miljarder kronor:

Diagram: BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2019), miljarder kronor:

Försörjningsbalansen:
  Löpande priser, miljoner kronor Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Faktiska värden
  2020 Kv3 Volymförändring, jmf med föregående kv, % Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheter Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 186 493 4,9 4,9 ‑2,5
Import 469 794 9,2 ‑3,7 ‑7,4
Varor (SPIN A01–F43) 322 563 13,5 ‑3,7 ‑3,0
Tjänster (SPIN G45–T98) 147 231 0,2 0,0 ‑16,0
S:a Tillgång 1 656 287 6,2   ‑4,0
Hushållens konsumtionsutgifter 549 595 6,3 2,8 ‑4,0
Egentliga hushåll 535 500 6,5 2,8 ‑4,0
HIO [1] 14 095 0,2 0,0 ‑3,5
Offentliga konsumtionsutgifter 322 713 2,0 0,5 ‑0,1
Staten 82 351 0,0 0,0 1,1
Kommunerna [2] 240 362 2,7 0,5 ‑0,5
Fast bruttoinvestering 281 963 2,4 0,6 ‑0,4
Lagerinvestering [3] [4] ‑9 514   ‑0,1  
Export 511 530 11,2 4,8 ‑7,6
Varor (SPIN A01–F43) 366 862 15,4 4,7 ‑3,2
Tjänster (SPIN G45–T98) 144 668 1,1 0,1 ‑17,3
S:a Användning 1 656 287 6,2   ‑4,0

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive regioner. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
  Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Kalenderkorrigerade värden
  Volymförändring, jmf med föregående kv, % Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 4,9 ‑2,5
Varuproduktion (SNI A01-F43) 11,2 ‑1,2
del tillv. industri (SNI C10-C33) 23,5 ‑2,1
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 4,5 ‑3,5
S:a näringsliv [1] 6,7 ‑2,8
Offentliga myndigheters produktion 1,8 ‑0,9
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] 2,0 ‑4,5

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med publiceringen av andra kvartalet 2020 som redovisades i augusti. Första kvartalet 2020 har reviderats ned med 0,1 procentenheter och andra kvartalet 2020 har reviderats upp med 0,2 procentenheter.

Andra kvartalet 2019 har reviderats ned med 0,1 procentenheter, tredje kvartalet har reviderats upp med 0,2 procentenheter och fjärde kvartalet har reviderats upp 0,1 procentenheter. Helåret 2019 är oförändrat.

Publikation

Ytterligare information om beräkningarna finns under:

Fördjupningstexter och kommentarer

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende fjärde kvartalet 2020 publiceras 2021-02-01 kl. 09.30.

Ordinarie beräkning av det fjärde kvartalet 2020 publiceras 2021-02-26 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Clara Modig

Telefon
010-479 47 47
E-post
clara.modig@scb.se

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se