Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 1:a kvartalet 2021

Uppgång i BNP första kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-05-28 9.30

Sveriges BNP ökade med 0,8 procent under första kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Uppgången drevs bland annat av ökad hushållskonsumtion. Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet 2020 var BNP i princip oförändrad.

- Tillväxten i ekonomin fortsatte under första kvartalet vilket bland annat syns i hushållens konsumtion och exporten, säger Helena Kaplan, enhetschef på Nationalräkenskaperna.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Utveckling för första kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

  • Hushållens konsumtion ökade med 0,5 procent. Ökade konsumtionsutgifter av transporter bidrog till uppgången.
  • Den offentliga konsumtionen ökade med 0,4 procent. Statens konsumtionsutgifter ökade med 1,3 procent medan de kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter i stort var oförändrade.
  • Lagerinvesteringarna höjde BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter.
  • Fasta bruttoinvesteringar minskade med 0,1 procent.
  • Exporten ökade med 1,3 procent och importen ökade med 1,4 procent. Sammantaget hade exportnettot en begränsad påverkan på BNP-tillväxten.
  • Produktionen inom näringslivet ökade med 1,1 procent. De varuproducerande branschernas produktion ökade med 0,7 procent medan de tjänsteproducerande branscherna ökade med 1,3 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna ökade med 1,2 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,3 procent. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 1,3 procent och i näringslivet med 1,6 procent. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet minskade med 0,5 procent.
  • Hushållens reala disponibla inkomster minskade med 0,6 procent jämfört med första kvartalet 2020.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 33 miljarder kronor för första kvartalet 2021. För 2020 var underskottet 148 miljarder kronor.
BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2020), miljarder kronor:

Diagram: BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2019), miljarder kronor:

Försörjningsbalansen:
  Löpande priser, miljoner kronor Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Faktiska värden
  2021 kv1 Volymförändring, jmf med föregående kv, % Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheter Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 260 066 0,8 0,8 ‑0,5
Import 506 989 1,4 ‑0,6 0,5
Varor (SPIN A01–F43) 362 501 2,7 ‑0,8 6,3
Tjänster (SPIN G45–T98) 144 488 ‑1,7 0,2 ‑11,3
S:a Tillgång 1 767 055 1,0   ‑0,2
Hushållens konsumtionsutgifter 542 036 0,5 0,2 ‑1,2
Egentliga hushåll 528 030 0,6 0,2 ‑1,1
HIO [1] 14 006 ‑0,2 0,0 ‑3,1
Offentliga konsumtionsutgifter 330 534 0,4 0,1 ‑0,3
Staten 83 478 1,3 0,1 3,4
Kommunerna [2] 247 056 0,0 0,0 ‑1,5
Fast bruttoinvestering 296 255 ‑0,1 0,0 ‑0,8
Lagerinvestering [3] 18 887   0,5  
Export 579 343 1,3 0,6 0,5
Varor (SPIN A01–F43) 429 000 1,7 0,6 2,4
Tjänster (SPIN G45–T98) 150 343 0,1 0,0 ‑4,2
S:a Användning 1 767 055 1,0   ‑0,2

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
  Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Kalenderkorrigerade värden
  Volymförändring, jmf med föregående kv, % Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 0,8 0,0
Varuproduktion (SNI A01-F43) 0,7 0,7
del tillv. industri (SNI C10-C33) 1,1 2,6
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 1,3 ‑0,1
S:a näringsliv [1] 1,1 0,2
Offentliga myndigheters produktion 1,2 ‑0,3
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] 1,3 ‑1,8

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med publiceringen av fjärde kvartalet 2020 som redovisades i februari. För 2020 har första kvartalet reviderats ned med 0,1 procentenheter, andra kvartalet har reviderats ned med 0,4 procentenheter, tredje kvartalet har reviderats upp med 0,5 procentenheter och det fjärde kvartalet har reviderats upp med 0,2 procentenheter. BNP-utvecklingen för helåret 2020 är dock oförändrad. Även 2019 har reviderats som en följd av den detaljerade årsberäkningen.

Publikation

Förutom kvartalsberäkningarna har även årsberäkningen för 2019 publicerats. Mer information finns i fördjupningstexten under nedanstående länk:

Fördjupningstexter och kommentarer

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende andra kvartalet 2021 publiceras 2021-07-29 kl. 9.30.

Ordinarie beräkning av andra kvartalet 2021 publiceras 2021-08-27 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Neda Shahbazi, statistiker

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se