Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2020

Liten nedgång i BNP fjärde kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-02-26 9.30

Sveriges BNP minskade med 0,2 procent under fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Det är en förhållandevis liten förändring jämfört med den kraftiga rekylen under tredje kvartalet. Nedgången drevs till stor del av lageravveckling och minskad hushållskonsumtion. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2019 var BNP 2,2 procent lägre. Helåret 2020 minskade BNP med 2,8 procent jämfört med helåret 2019.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Utveckling för fjärde kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

  • Hushållens konsumtion minskade med 0,8 procent. Minskade konsumtionsutgifter för boende samt hotell- och restaurangtjänster bidrog till nedgången.
  • Den offentliga konsumtionen var oförändrad. Statens konsumtionsutgifter ökade med 0,6 procent medan de kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter minskade med 0,2 procent.
  • Lagerinvesteringarna sänkte BNP-tillväxten med 0,7 procentenheter.
  • Fasta bruttoinvesteringar ökade med 0,1 procent. Uppgången förklaras främst av ökade investeringar i maskiner inklusive vapensystem.
  • Exporten ökade med 4,5 procent och importen ökade med 3,0 procent. Sammantaget drog exportnettot upp BNP-tillväxten med 0,8 procentenheter.
  • Produktionen inom näringslivet minskade med 0,4 procent. De varuproducerande branschernas produktion minskade med 1,7 procent medan de tjänsteproducerande branscherna ökade med 0,3 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna ökade med 0,5 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,5 procent. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 1,0 procent och i näringslivet med 1,6 procent. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet minskade med 1,9 procent.
  • Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 2,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 74 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2020. För motsvarande kvartal föregående år var underskottet 19 miljarder kronor.
BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2019), miljarder kronor:

Diagram: BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2019), miljarder kronor:

Försörjningsbalansen:
 Löpande priser, miljoner kronorSäsongsrensade och kalenderkorrigerade värdenFaktiska värden
 2020 Kv4Volymförändring, jmf med föregående kv, %Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheterVolymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 310 339 ‑0,2 ‑0,2 ‑1,7
Import 527 575 3,0 ‑1,3 0,0
Varor (SPIN A01–F43) 357 668 1,0 ‑0,3 1,9
Tjänster (SPIN G45–T98) 169 907 7,7 ‑1,0 ‑3,9
S:a Tillgång 1 837 914 0,7   ‑1,2
Hushållens konsumtionsutgifter 566 043 ‑0,8 ‑0,3 ‑4,5
Egentliga hushåll 550 708 ‑0,8 ‑0,3 ‑4,5
HIO [1] 15 335 0,3 0,0 ‑2,7
Offentliga konsumtionsutgifter 361 013 0,0 0,0 0,1
Staten 96 386 0,6 0,0 1,5
Kommunerna [2] 264 627 ‑0,2 0,0 ‑0,4
Fast bruttoinvestering 336 905 0,1 0,0 0,9
Lagerinvestering [3] ‑15 144   ‑0,7  
Export 589 097 4,5 2,1 1,9
Varor (SPIN A01–F43) 410 138 2,2 0,7 4,4
Tjänster (SPIN G45–T98) 178 959 10,6 1,3 ‑3,6
S:a Användning 1 837 914 0,7   ‑1,2

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive regioner. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
 Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värdenKalenderkorrigerade värden
 Volymförändring, jmf med föregående kv, %Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris ‑0,2 ‑2,2
Varuproduktion (SNI A01-F43) ‑1,7 ‑1,0
del tillv. industri (SNI C10-C33) ‑1,2 0,6
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 0,3 ‑3,0
S:a näringsliv [1] ‑0,4 ‑2,3
Offentliga myndigheters produktion 0,5 ‑2,5
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] 1,0 ‑3,6

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med publiceringen av tredje kvartalet 2020 som redovisades i november. För 2020 har första kvartalet reviderats ned med 0,3 procentenheter, andra kvartalet har reviderats ned med 0,2 procentenheter och tredje kvartalet har reviderats upp med 0,1 procentenheter.

För 2019 har både första och andra kvartalen reviderats upp med 0,2 procentenheter medan tredje och fjärde kvartalen reviderats ned men 0,1 procentenheter. Helåret 2019 har reviderats upp med 0,1 procentenheter.

Publikation

Ytterligare information om beräkningarna finns under:

Fördjupningstexter och kommentarer

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende första kvartalet 2021 publiceras 2021-04-29 kl. 09.30.

Ordinarie beräkning av det första kvartalet 2021 publiceras 2021-05-28 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Samuel Hedén Gynnå

Telefon
010-479 44 58
E-post
Samuel.HedenGynna@scb.se