Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, april 2022

BNP-indikatorn minskade i april

Statistiknyhet från SCB 2022-06-09 8.00

Sveriges BNP minskade med 0,2 procent i april, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

”Ekonomin vände ner något i april som tyngdes av svag konsumtionsutveckling i både hushåll och offentliga myndigheter” säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

Efter kalenderkorrigering var aktiviteten i ekonomin 2,5 procent högre i april 2022 jämfört med april 2021. Månaden hade en arbetsdag mindre jämfört med motsvarande månad föregående år.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2021=100)
Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, april 2022

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i april på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 1,6 procent och en utveckling för produktionssidan på 0,6 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 1,1 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy revideras månader i det innevarande kvartalet. I kvartalets första månad har alltså inga tidigare perioder reviderats.

BNP, faktisk utveckling innan kvartalsanpassning från produktions- och användningssidan samt avstämt resultat i nuvarande och föregående publicering
  Publicerat 09/06/2022
  Prod. Anv. Avstämt
April 0,6 1,6 1,1

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende maj 2022 publiceras 2022-07-06 kl. 08.00.

Ordinarie beräkning av det andra kvartalet 2022 publiceras 2022-08-29 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Neda Shahbazi

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se