Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, juni 2022

BNP-indikatorn ökade i juni

Statistiknyhet från SCB 2022-07-28 8.00

Sveriges BNP ökade med 0,6 procent i juni, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning. För det andra kvartalet som helhet ökade BNP med 1,4 procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

BNP var i juni 4,5 procent högre än motsvarande månad föregående år. För andra kvartalet som helhet var ökningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år 4,2 procent. Både juni och kvartalet som helhet hade en arbetsdag färre än motsvarande perioder föregående år.

”BNP växte i juni men utvecklingen för kvartalet som helhet förklaras till stor del av starka maj” säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2021=100)

Diagram: BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2021=100)

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i juni på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 2,8 procent och en utveckling för produktionssidan på 1,3 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 2,1 procent innan anpassning till kvartalets BNP-utveckling.

Andra kvartalet i helhet visade på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 4,1 procent och en utveckling för produktionssidan på 3,3 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta ger en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 3,7 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy har månaderna i det innevarande kvartalet räknats om utifrån uppdaterade underlag, nu alltså april och maj.

BNP, faktisk utveckling från produktions- & användningssida
  Publicerat 28/07/2022 Publicerat 06/07/2022
  Prod. Anv. Avstämt Prod. Anv. Avstämt
April 1,8 3,1 2,4 1,2 2,5 1,8
Maj 7,0 6,7 6,8 5,9 5,9 5,9
Juni 1,3 2,8 2,1      
Kvartal 2 3,3 4,1 3,7      

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende juli 2022 publiceras 2022-09-07 kl. 08.00.

Ordinarie beräkning av det andra kvartalet 2022 publiceras 2022-08-29 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se