Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, maj 2022

BNP-indikatorn ökade i maj

Statistiknyhet från SCB 2022-07-06 8.00

Sveriges BNP ökade med 0,7 procent i maj, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

”Tillväxttakten tickade upp något i maj med en drivande faktor i en starkare utveckling bland näringslivets tjänsteproducenter” säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

För mer information om utvecklingen i näringslivet, se Produktionsvärdeindex.

Efter kalenderkorrigering var aktiviteten i ekonomin 4,5 procent högre i maj 2022 jämfört med maj 2021. Månaden hade en ytterligare arbetsdag jämfört med motsvarande månad föregående år.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2021=100)

diagram

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i maj på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 5,9 procent och en utveckling för produktionssidan på 5,9 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 5,9 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy revideras månader i det innevarande kvartalet, nu alltså april.

BNP, faktisk utveckling från produktions- & användningssida
  Publicerat 2022/07/06 Publicerat 2022/06/09
  Prod. Anv. Avstämt Prod. Anv. Avstämt
April 1,2 2,5 1,8 0,6 1,6 1,1
Maj 5,9 5,9 5,9      

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende juni 2022 publiceras 2022-07-28 kl. 08.00.

Ordinarie beräkning av det andra kvartalet 2022 publiceras 2022-08-29 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se