Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, mars 2022

BNP-indikatorn ökade i mars

Statistiknyhet från SCB 2022-04-28 8.00

Sveriges BNP ökade med 1,0 procent i mars, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning. För det första kvartalet som helhet minskade BNP med 0,4 procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

BNP var i mars 2,1 procent högre än motsvarande månad föregående år. För första kvartalet som helhet var ökningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år 3,0 procent. Mars hade samma antal arbetsdagar som motsvarande månad föregående år medan kvartalet som helhet hade en arbetsdag mer än motsvarande period föregående år.

”BNP studsar upp något i mars men i det lite större perspektivet ser året ut att inledas med en inbromsning i svensk ekonomi” säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2021=100)

diagram

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i mars på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 1,5 procent och en utveckling för produktionssidan på 3,0 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 2,3 procent innan anpassning till kvartalets BNP-utveckling.

Första kvartalet i helhet visade på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 2,9 procent och en utveckling för produktionssidan på 3,9 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta ger en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 3,4 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy har månaderna i det innevarande kvartalet räknats om utifrån uppdaterade underlag, nu alltså januari och februari.

BNP, faktisk utveckling innan kvartalsanpassning från produktions- och användningssidan samt avstämt resultat i nuvarande och föregående publicering
  Publicerat 28/04/2022 Publicerat 06/04/2022
  Prod. Anv. Avstämt Prod. Anv. Avstämt
Januari 5,7 5,2 5,4 5,5 6,3 5,9
Februari 3,2 2,4 2,8 2,6 2,5 2,5
Mars 3,0 1,5 2,3      
Kvartal 1 3,9 2,9 3,4      

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende april 2022 publiceras 2022-06-09 kl. 08:00.

Ordinarie beräkning av det första kvartalet 2021 publiceras 2022-05-30 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Neda Shahbazi

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se