Till innehåll på sidan

Offentligt ägda företag 2016:

Positivt resultat för landstingsägda företag

Statistiknyhet från SCB 2017-12-07 9.30

Efter ett negativt årsresultat 2015 uppvisade landstingsägda företag ett positivt resultat 2016. Resultatet blev 83 miljoner kronor jämfört med minus 335 miljoner 2015, en ökning med 418 miljoner.

Det förbättrade resultatet berodde till stor del på att rörelseintäkterna ökade mer än rörelsekostnaderna.

Balansomslutningen uppgick till 90 miljarder, vilket innebar en ökning med 11 miljarder jämfört med år 2015.

Avkastningen på eget kapital ökade med 8,5 procentenheter under 2016 till 4,1 procent. Soliditeten ökade med 1,7 procentenheter till 17,0 procent.

Marginell försämring av resultat för kommunägda företag

Resultatet för de kommunägda företagen håller sig på en jämn nivå och försämrades marginellt med 0,7 miljarder jämfört med 2015. Det redovisade resultat år 2016 var 14,2 miljarder.

Balansomslutningen uppgick till 1 339 miljarder år 2016, vilket var en ökning med 78 miljarder. På tillgångssidan ökade de materiella och finansiella anläggningstillgångarna. På skuldsidan ökade de långfristiga och kortfristiga skulderna mest.

Avkastningen på eget kapital ökade från 6,5 procent till 7,2 procent under 2016. Det berodde på en ökning av resultatet efter finansiella poster sedan föregående år. Soliditeten minskade från 23,1 procent till 21,9 procent. Orsaken var att balansomslutningens ökning var störst på skuldsidan.

Försämrat resultat för statligt ägda företag

Det redovisade årsresultatet var positivt även för statligt ägda företag men försämrades jämfört med året innan. Resultatet uppgick till 9,3 miljarder, vilket var en minskning med 12,7 miljarder jämfört med år 2015. Orsaken till det försämrade resultatet var framförallt en minskning av finansnetto och bokslutsdispositionerna som tillsammans minskade med 27,2 miljarder jämfört med föregående år. Den totala balansomslutningen uppgick till 1 903 miljarder, vilket motsvarade en ökning med 57 miljarder jämfört med år 2015.

För år 2016 redovisade de statligt ägda företagen en avkastning på eget kapital på 4,2 procent. Det var en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med året innan och berodde på en ökning av resultatet efter finansiella poster. Soliditeten försämrades något med 0,2 procentenheter och uppgick till 24,0 procent år 2016. Orsaken var att balansomslutningens ökning var störst på skuldsidan.

Definitioner och förklaringar

Avkastning på eget kapital räknas fram genom att dividera resultatet efter finansiella poster med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med totala tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Caklin Doganson

Telefon
010-479 68 24
E-post
caklin.doganson@scb.se