Till innehåll på sidan

Offentligt ägda företag 2017

Förbättrat resultat för offentligt ägda företag

Statistiknyhet från SCB 2018-12-07 9.30

År 2017 förbättrade kommun-, landsting- och statligt ägda företag sitt resultat jämfört med år 2016.

Förbättringen var störst för de statliga företagen

De statliga bolagen gick från ett resultat på 9,3 miljarder kronor år 2016 till 36,7 miljarder år 2017.

Det förbättrade resultatet berodde till stor del på en ökning av de finansiella intäkterna och en minskning av rörelsekostnaderna.

Den totala balansomslutningen uppgick till 1 950 miljarder, vilket motsvarade en ökning med 47 miljarder jämfört med år 2016.

Avkastningen på eget kapital ökade med 5 procentenheter under 2017 till 9,2 procent. Det berodde på en ökning av resultatet efter finansiella poster sedan föregående år. Soliditeten ökade med 1 procentenhet till 25,0 procent.

Positiv utveckling av resultatet för kommunägda företag

Resultatet för de kommunägda företagen ökade med 4,5 miljarder jämfört med 2016. Det redovisade resultatet år 2017 var 18,7 miljarder.

Balansomslutningen uppgick till 1 466 miljarder år 2017, vilket var en ökning med 127 miljarder. På skuldsidan ökade det egna kapitalet, avsättningar och kortfristiga skulder medans de långfristiga skulderna sjönk. På tillgångssidan ökade både de materiella och finansiella tillgångarna.

Avkastningen på eget kapital ökade från 7,2 procent till 7,7 procent under 2017. Soliditeten ökade från 21,9 procent till 23,4 procent.

Även de landstingsägda företagen ökade sitt resultat

Resultatet för de landstingsägda företagen ökade med 69 miljoner jämfört med 2016. Det redovisade resultat år 2017 var 152 miljoner.

Balansomslutningen uppgick till 94 miljarder år 2017, vilket var en ökning med 4 miljarder. På skuldsidan ökade de kortfristiga skulder mest. På tillgångssidan är ökningen störst för de materiella tillgångarna.

Avkastningen på eget kapital minskade från 4,1 procent till 1,1 procent under 2017. Det berodde på att resultatet efter finansiella poster har sjunkit sedan föregående år. Soliditeten minskade från 17 procent till 16,3 procent då skulderna har ökat och det justerade egna kapitalet är i princip oförändrat.

Definitioner och förklaringar

Avkastning på eget kapital räknas fram genom att dividera resultatet efter finansiella poster med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med totala tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Caklin Doganson

Telefon
010-479 68 24
E-post
caklin.doganson@scb.se