Till innehåll på sidan

Offentligt ägda företag 2018

Antalet offentligt ägda företag har ökat

Statistiknyhet från SCB 2019-12-06 9.30

År 2018 ökade antalet offentligt ägda företag med 56 företag till 2 886. Tillväxten ligger hos de statliga bolagen som ökade med 64 företag till 922 år 2018. De kommun- och landstingsägda bolagen minskade däremot med 8 företag.

Minskat resultat för statligt ägda företag

Det blev ett minskat resultat för de statliga bolagen som orsakades av att rörelsens kostnader ökade mer än rörelsens intäkter gjorde. De gick från ett resultat på 36,7 miljarder år 2017 till 31,6 miljarder år 2018.

Den totala balansomslutningen uppgick till 2 093 miljarder, vilket motsvarade en ökning med 143 miljarder jämfört med år 2017. På skuldsidan ökade de långfristiga skulderna mest och på tillgångssidan var ökningen störst hos de långfristiga fordringarna.

Avkastningen på eget kapital minskade med 1,8 procentenheter under 2018 till 7,4 procent. Det berodde på en minskning av resultatet efter finansiella poster sedan föregående år. Soliditeten minskade med 0,9 procentenhet till 24,1 procent.

Negativ utveckling av resultatet även för kommunägda företag

Resultatet för de kommunägda företagen minskade med 2,6 miljarder jämfört med 2017. Det redovisade resultat år 2018 var 16,1 miljarder.

Balansomslutningen uppgick till 1 513 miljarder år 2018, vilket var en ökning med 47 miljarder. På skuldsidan ökade långfristiga skulder och kortfristiga skulder medan avsättningarna sjönk. På tillgångssidan ökade de materiella tillgångarna.

Avkastningen på eget kapital minskade från 7,7 procent till 6,8 procent under 2018. Soliditeten minskade marginellt från 23,4 procent till 23,3 procent.

De landstingsägda företagen ökade sitt resultat

Resultatet för de landstingsägda företagen ökade med 249 miljoner jämfört med 2017. Det redovisade resultatet år 2018 var 401 miljoner.

Balansomslutningen minskade marginellt och uppgick till 91 miljarder år 2018.

Avkastningen på eget kapital ökade från 1,1 procent till 2,3 procent under 2018. Det berodde på att resultatet efter finansiella poster har ökat sedan föregående år. Soliditeten ökade från 16,3 procent till 17,6 procent då skulderna har minskat och det justerade egna kapitalet har ökat.

Definitioner och förklaringar

Avkastning på eget kapital räknas fram genom att dividera resultatet efter finansiella poster med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med totala tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Caklin Doganson

Telefon
010-479 68 24
E-post
caklin.doganson@scb.se