Till innehåll på sidan

Offentligt ägda företag 2019

Antalet offentligt ägda företag har ökat

Statistiknyhet från SCB 2020-12-07 9.30

År 2019 ökade antalet offentligt ägda företag med 32 företag till 2 918. Tillväxten är störst hos de statligt ägda bolagen som ökade med 17 företag år 2019. De kommunägda bolagen ökade med 15 och de regionägda förblev oförändrade.. Majoriteten av alla företag, 89 procent, är aktiebolag. Därefter kommer stiftelser som utgör 6 procent av alla företag.

Denna statistiknyhet korrigerades 2021-02-24

Ökat resultat för statligt ägda företag

Det blev ett ökat resultat för de statliga bolagen som gick från 31,6 miljarder år 2018 till 57 miljarder år 2019. Det förklaras till största delen av ökade finansiella intäkter följt av en högre nettoomsättning och rörelseintäkter.

Den totala balansomslutningen uppgick till 2 261 miljarder, vilket motsvarade en ökning med 168 miljarder jämfört med år 2018. På skuldsidan ökade de långfristiga skulderna mest, följda av det egna kapitalet och kortfristiga skulder. På tillgångssidan var ökningen störst hos de långfristiga fordringarna följda av materiella tillgångar, kortfristiga fordringar och aktier.

Avkastningen på eget kapital ökade med 5 procentenheter under 2019 till 12,4 procent. Det berodde på en ökning av resultatet efter finansiella poster sedan föregående år. Soliditeten ökade med 0,8 procentenhet till 25 procent.

Negativ utveckling av resultatet för kommunägda företag

Resultatet för de kommunägda företagen minskade med 1,5 miljarder jämfört med 2018. Det redovisade resultat år 2019 var 14,6 miljarder.

Balansomslutningen uppgick till 1 586 miljarder år 2019, vilket var en ökning med 72 miljarder. På skuldsidan ökade långfristiga skulder och kortfristiga skulder medan avsättningarna och eget kapital sjönk. På tillgångssidan ökade de materiella tillgångarna och långfristiga fordringar medan kortfristiga fordringar sjönk.

minskade marginellt från 6,8 procent till 6,3 procent under 2019. Soliditeten minskade från 23,5 procent till 21,9 procent.

De regionägda företagen ökade sitt resultat

Resultatet för de regionägda företagen ökade med 196 miljoner jämfört med 2018. Det redovisade resultatet år 2019 var 597 miljoner.

Balansomslutningen ökade med 4,6 miljarder och uppgick till 95,6 miljarder år 2019. På tillgångssidan ökade de materiella tillgångarna och på skuldsidan långfristiga skulder samt avsättningar.

Avkastningen på eget kapital minskade från 2,3 procent till -0,5 procent under 2019. Det berodde på att resultatet efter finansiella poster har minskat och blivit negativt sedan föregående år. Soliditeten är oförändrad och ligger på 17,6 procent.

Definitioner och förklaringar

Avkastning på eget kapital räknas fram genom att dividera resultatet efter finansiella poster med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med totala tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Caklin Doganson

Telefon
010-479 68 24
E-post
caklin.doganson@scb.se