Till innehåll på sidan

Kommuner och landstings preliminära bokslut för 2017:

Fortsatt starka finanser hos kommuner och landsting

Statistiknyhet från SCB 2018-03-06 9.30

Kommunsektorn, kommuner och landsting sammanräknat, redovisar för 2017 ett samlat överskott på 26,4 miljarder kronor. Det innebär en förbättring på 1,6 miljarder jämfört med året innan. Ökade skatteintäkter samt intäkter från fastighetsförsäljningar är de främsta orsakerna till det förbättrade resultatet.

Kommunsektorns preliminära resultat 2017 visar även detta år på ett stort överskott. Årets resultat uppgår till 26,4 miljarder. Det här är det största överskottet som sektorn haft under 2000-talet. Redan förra året uppvisade sektorn ett starkt resultat och i år har sektorn ytterligare förbättrat sitt resultat med 1,6 miljarder jämfört med 2016.

Det är kommunerna som uppvisar det största överskottet. De redovisar ett överskott på 23,7 miljarder medan landstingen redovisar ett överskott på 2,7 miljarder, något lägre än förra året.

En bidragande faktor till det förbättrade resultatet i kommunsektorn är ökade skatteintäkter. Dessa uppgår till totalt 703,6 miljarder under 2017, vilket innebär en ökning med 5 procent sedan förra året.

De flesta kommuner redovisar ett överskott

Kommunerna förbättrar sitt resultat med 2,2 miljarder jämfört med föregående år. Redan förra året uppvisade kommunerna starka finanser och det håller i sig även 2017. Försäljningar av fastigheter är en av anledningarna till det goda resultatet.

Även under 2017 har kommunerna erhållit ett generellt riktat statsbidrag för ett ökat bostadsbyggande och även ett antal riktade statsbidrag inom olika verksamheter.

År 2017 redovisar 94 procent av kommunerna ett positivt resultat, vilket är något sämre än året innan då hela 98 procent redovisade ett överskott.

En kommun som utmärker sig är Gällivare som uppvisar ett extremt högt resultat. Detta beror på intäkter kopplade till samhällsomvandlingen, det vill säga den fysiska flytten av samhället Malmberget. Årets resultat för Gällivare uppgår till 1,9 miljarder vilket motsvarar 108 367 kronor per invånare. För övriga Sverige uppgår årets resultat till 2 159 kronor per invånare.

Resultaträkning för kommuner 2015–2017, miljarder kronor
  2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter
141,6 165,5 167,3
Verksamhetens kostnader
-599,6 -645,5 -670,8
Avskrivningar
-20,6 -22,3 -23,1
Verksamhetens nettokostnader
-478,6 -502,3 -526,6
Skatteintäkter
409,1 431,7 453,3
Utjämningssystemet och generella statliga bidrag
80,1 88,6 91,7
Finansiella intäkter
10,1 8,9 10,6
Finansiella kostnader
-5,7 -5,2 -5,1
Resultat före extraordinära poster
15 21,7 23,9
Extraordinära intäkter
0 0,1 0,7
Extraordinära kostnader
-0,4 -0,3 -0,9
Årets resultat
14,6 21,5 23,7

I tabellen ingår Region Gotland till 65 procent.

Även de flesta landstingen redovisar överskott

Landstingen redovisar 2017 ett resultat på 2,7 miljarder. Resultatet har dock försämrats jämfört med föregående år, då det uppgick till 3,3 miljarder. Det är endast fem landsting som redovisar ett underskott 2017.

Två intäktsposter som ökat för landstingen är skatteintäkter samt intäkter från utjämningsystemen och generella statliga bidrag. Dessa har ökat med drygt 5 procent vardera.

År 2017 uppnår nio landsting ett resultat på 2 procent eller mer av skatter och bidrag, vilket motsvarar gränsen för god ekonomisk hushållning. År 2016 var det åtta landsting som uppnådde denna gräns.

Resultaträkning för landsting 2015–2017, miljarder kronor
 201520162017
Verksamhetens intäkter
54,3 56,3 57,3
Verksamhetens kostnader
-317,5 -333,3 -348
Avskrivningar
-9,2 -9,8 -10,4
Verksamhetens nettokostnader
-272,4 -286,8 -301,1
Skatteintäkter
225,2 238,2 250,3
Utjämningssystemet och generella statliga bidrag
48 51,6 54,5
Finansiella intäkter
3 2,8 3,4
Finansiella kostnader
-3,2 -2,5 -4,4
Resultat före extraordinära poster
0,6 3,3 2,7
Extraordinära intäkter
0 0 0
Extraordinära kostnader
0 0 0
Årets resultat
0,6 3,3 2,7

I tabellen ingår Region Gotland till 35 procent.

Definitioner och förklaringar

Vid sammanställningen av kommunernas resultat saknas en kommun. En uppräkning har därför gjorts för att kunna presentera en resultaträkning på riksnivå.

Region Gotland har till skillnad från övriga kommuner och landsting tre uppdrag, de ansvarar för kommunala uppgifter, landstingsuppgifter och har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar. Detta innebär att det är mycket svårt att jämföra data avseende resultat- och balansräkning för Region Gotland med övriga kommuner och landsting. SCB har, i ett försök till jämförbarhet, uppskattat att 65 procent av den totala verksamheten avser kommunal verksamhet medan 35 procent avser landstingsverksamhet. SCB vill dock poängtera att fördelningen är en uppskattning och att jämförelser med andra kommuner och landsting bör göras med försiktighet.

Extraordinära poster är intäkter och kostnader som inte ingår i ordinarie verksamhet. Resultat före extraordinära poster är inte alltid jämförbara mellan kommuner/landsting, eftersom vad som klassas som extraordinärt kan variera.

Samtliga uppgifter är preliminära och kan komma att justeras.

Uppgifterna redovisas i löpande priser.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle är 2018-03-20 då Statistikdatabasen bland annat uppdateras med fler koncernuppgifter för landstingen.

Verksamhetsindelade uppgifter för landsting och kommuner kommer att publiceras successivt från och med april.

Slutliga uppgifter publiceras 2018-08-30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Anita Brandt

Telefon
010-479 61 73
E-post
anita.brandt@scb.se