Till innehåll på sidan

Kommuner och landstings preliminära bokslut för 2018:

Försämrat resultat för kommuner och landsting

Statistiknyhet från SCB 2019-03-05 9.30

Kommunsektorn, kommuner och landsting sammanräknat, redovisade för 2018 ett samlat överskott på 14,3 miljarder kronor. Det innebär en försämring med 12,1 miljarder jämfört med året innan. Kommunsektorns försämrade resultat förklaras av landstingens ökade kostnader och kommunernas minskade verksamhetsintäkter.

2018 års resultat var 14,3 miljarder kronor, vilket är det lägsta överskottet som sektorn haft sedan 2014. Resultatet var en försämring med 12,1 miljarder kronor jämfört med 2017.

Det var kommunerna som uppvisade det större överskottet. De redovisade ett överskott på 13,8 miljarder kronor, medan landstingen redovisade ett överskott på 0,5 miljarder. Resultaten var väsentligt lägre än föregående år för både kommunerna och för landstingen.

En bidragande faktor till det försämrade resultatet i kommunsektorn är ökade verksamhetskostnader. Dessa uppgick till totalt 1 062 miljarder under 2018, vilket innebar en ökning med 4,1 procent sedan 2017.

De flesta kommuner redovisade ett överskott

Kommunerna försämrade sitt resultat med 9,7 miljarder jämfört med 2017. Då uppvisade kommunerna starka finanser men för 2018 gjorde de minskade verksamhetsintäkterna att resultat blev lägre än året innan. En bidragande orsak till de minskade verksamhetsintäkterna var att statsbidragen minskade kraftigt till följd av att ersättningar relaterat till migration och asylmottagning minskat kraftigt.

Närmare en av fyra kommuner, 24,8 procent, redovisade ett negativt resultat, vilket var fler än året innan, då endast 7,2 procent av kommunerna redovisade ett underskott.

Resultaträkning för kommuner 2016–2018, miljarder kronor
  2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter
165,5 169,1 163,5
Verksamhetens kostnader
-645,5 -672,8 -694,4
Avskrivningar
-22,3 -23,1 -24
Verksamhetens nettokostnader
-502,3 -526,8 -554,8
Skatteintäkter
431,7 453,3 465,7
Utjämningssystemen och generella statliga bidrag
88,6 91,8 96
Finansiella intäkter
8,9 10,7 12,8
Finansiella kostnader
-5,2 -5,1 -5,2
Resultat före extraordinära poster
21,6 23,8 14,4
Extraordinära intäkter
0,1 0,6 0,1
Extraordinära kostnader
-0,3 -0,9 -0,6
Årets resultat
21,4 23,5 13,8

I tabellen ingår Region Gotland till 65 procent.

Landstingens resultat svagt positivt

Landstingen redovisade 2018 ett resultat på 0,5 miljarder. Resultatet försämrades jämfört med föregående år, då det uppgick till 2,7 miljarder.

Det var en ökning av verksamhetens kostnader på 5,5 procent, motsvarande 19,3 miljarder kronor, som bidrog till det sämre resultatet jämfört med 2017. Detta trots att samtliga intäktsposter ökade.

Under 2018 redovisade sex landsting ett underskott. År 2017 redovisade 5 landsting ett underskott. År 2018 uppnådde två landsting ett resultat på 2 procent eller mer av skatter och bidrag, vilket motsvarar gränsen för god ekonomisk hushållning. År 2017 var det nio landsting som uppnådde denna gräns.

Resultaträkning för landsting 2016–2018, miljarder kronor
  2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter
56,3 57,3 64,9
Verksamhetens kostnader
-333,3 -348 -367,3
Avskrivningar
-9,8 -10,5 -11,4
Verksamhetens nettokostnader
-286,7 -301,1 -313,7
Skatteintäkter
238,2 250,3 257,9
Utjämningssystemet och generella statliga bidrag
51,6 54,5 57,6
Finansiella intäkter
2,8 3,4 4,1
Finansiella kostnader
-2,5 -4,4 -5,3
Resultat före extraordinära poster
3,4 2,7 0,5
Extraordinära intäkter
0 0 0
Extraordinära kostnader
0 0 0
Årets resultat
3,4 2,7 0,5

I tabellen ingår Region Gotland till 35 procent.

Definitioner och förklaringar

Vid sammanställningen av kommunernas resultat saknas en kommun. En uppräkning har därför gjorts för att kunna presentera en resultaträkning på riksnivå.

Region Gotland har till skillnad från övriga kommuner och landsting tre uppdrag, de ansvarar för kommunala uppgifter, landstingsuppgifter och har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar. Detta innebär att det är mycket svårt att jämföra data avseende resultat- och balansräkning för Region Gotland med övriga kommuner och landsting. SCB har, i ett försök till jämförbarhet, uppskattat att 65 procent av den totala verksamheten avser kommunal verksamhet medan 35 procent avser landstingsverksamhet. SCB vill dock poängtera att fördelningen är en uppskattning och att jämförelser med andra kommuner och landsting bör göras med försiktighet.

Extraordinära poster är intäkter och kostnader som inte ingår i ordinarie verksamhet. Resultat före extraordinära poster är inte alltid jämförbara mellan kommuner/landsting, eftersom vad som klassas som extraordinärt kan variera.

Samtliga uppgifter är preliminära och kan komma att justeras.

Uppgifterna redovisas i löpande priser.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle är 2019-03-19 då Statistikdatabasen bland annat uppdateras med fler koncernuppgifter för landstingen.

Verksamhetsindelade uppgifter för landsting och kommuner kommer att publiceras successivt från och med april. Slutliga uppgifter publiceras 2019-08-30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Jacob Pelgander

Telefon
010-479 60 31
E-post
jacob.pelgander@scb.se