Till innehåll på sidan

Kommuner och landstings preliminära bokslut för 2019, (korrigerad 2020-03-05)

Förbättrat resultat för kommuner och regioner under 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-03-03 9.30

Kommunsektorn, kommuner och regioner sammanräknat, redovisade ett samlat verksamhetsresultat på 12,6 miljarder kronor för 2019. Det innebär en ökning med 4 miljarder jämfört med året innan. Resultatet efter finansiella poster har ökat med 11,4 miljarder kronor. Det kan till stor del förklaras av en ny värderingsprincip för finansiella tillgångar.

Inför räkenskapsåret 2019 kom en ny kommunal bokförings- och redovisningslag, Lag (2018:597). En av skillnaderna mot tidigare år är att finansiella tillgångar som innehas för värdeökning och avkastning nu redovisas till verkligt värde. Tidigare redovisades dessa tillgångar enligt lägsta-värdes-principen. Den nya värderingsprincipen leder till att finansiella intäkterna ökar kraftigt, vilket får en positiv effekt på 2019 års resultat efter finansiella poster. Därför blir det mer rättvisande att använda verksamhetens resultat vid jämförelser med tidigare år. Verksamhetens resultat består av verksamhetens nettokostnader + skatteintäkter + generella statsbidrag och utjämningssystemet.

2019 års verksamhetsresultat är 12,6 miljarder kronor. Det är 4 miljarder kronor högre än 2018, men 9,4 miljarder kronor lägre än 2017 års verksamhetsresultat.

Det var kommunerna som uppvisade det större verksamhetsöverskottet. De redovisade ett verksamhetsöverskott på 7,3 miljarder kronor, medan regionerna redovisade ett verksamhetsöverskott på 5,3 miljarder kronor.

Högre intäkter av inkomstutjämning och generella statsbidrag samt högre skatteintäkter, bidrog till det förbättrade verksamhetsresultatet. Stora delar av de riktade statsbidragen till regionerna kom sent under året, vilket innebar att de inte hunnit omsätta resurserna till verksamhet.

De flesta kommunerna redovisade ett överskott

Kommunerna redovisade en liten förbättring av verksamhetensresultat med 0,5 miljarder jämfört med 2018. Verksamhetens nettokostnad har ökat, men har kompenserats av ökade skatteintäkter samt ökade generella bidrag från staten och utjämningssystemet.

Resultat efter finansiella poster är 3 miljarder kronor högre än 2018. Det kan till stor del förklaras av ökade finansiella intäkter till följd av nya värderingsprinciper för finansiella tillgångar. För första gången sedan 2013 var även extraordinära poster positiva, vilket bidrar till förbättringen av årets resultat.

Vid publiceringstillfället saknades 4 kommuner (Dals-Ed, Färgelanda , Mellerud och Bengtsfors).

40,6 procent av de inkomna kommunerna redovisade ett negativt verksamhetsresultat. Det var fler än året innan, då 36,9 procent av kommunerna hade ett negativt verksamhetsresultat.
I tabellen nedan redovisas kommunernas resultaträkning med uppräkning för de kommuner som inte har lämnat in uppgifter.

Resultaträkning för kommuner 2017–2019, miljarder kronor
 201720182019
Verksamhetens intäkter 169,1 164,2 159
Verksamhetens kostnader ‑672,8 ‑694,9 ‑709,2
Avskrivningar och nedskrivningar ‑23,1 ‑24,1 ‑26,1
Verksamhetens nettokostnader ‑526,8 ‑554,8 ‑576,3
Skatteintäkter 453,3 465,8 482,6
Utjämningssystemet och generella statliga bidrag 91,8 95,8 100,9
Verksamhetens resultat 18,3 6,8 7,3
Finansiella intäkter 10,7 12,6 15,9
Finansiella kostnader ‑5,1 ‑5,3 ‑6,2
Resultat efter finansiella poster 23,8 14,1 17,1
Extraordinära poster ‑0,3 ‑0,3 1,8
Årets resultat 23,5 13,8 18,9

I tabellen ingår Region Gotland till 65 procent.

Förbättrat verksamhetsresultat för regionerna

Regionerna redovisade 2019 ett resultat efter finansiella poster på 8,9 miljarder kronor, vilket är 8,4 miljarder kronor högre än 2018. Dock är resultaten inte jämförbara på grund av den nya värderingsprincipen för finansiella tillgångar. Den positiva utvecklingen på börsen och den nya värderingsprincipen gör att de finansiella intäkterna ökar kraftigt, vilket får en positiv effekt på 2019 års resultat.

Det blir därför mer rättvisande att jämföra utvecklingen av verksamhetens resultat. För 2019 uppgick det till 5,3 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 1,8 miljarder kronor året innan.

Verksamhetens nettokostnader för 2019 ökade med 4,0 procent, motsvarande 12,7 miljarder kronor. Dock ökade samtliga intäktsposter, vilket resulterar i att verksamhetens resultat nästan fördubblades mot föregående år. I absoluta tal ökade skatteintäkterna mest med 12,3 miljarder kronor.

För år 2019 var det 13 regioner av 21 som redovisade ett positivt verksamhetsresultat.

Resultaträkning för regioner 2017–2019, miljarder kronor
  2017 2018 2019
Verksamhetens intäkter 57,3 64,9 71,3
Verksamhetens kostnader ‑348,0 ‑367,3 ‑385,5
Avskrivningar och nedskrivningar ‑10,5 ‑11,4 ‑12,3
Verksamhetens nettokostnader ‑301,1 ‑313,7 ‑326,4
Skatteintäkter 250,3 257,9 270,2
Utjämningssystemet och generella statliga bidrag 54,5 57,6 61,5
Verksamhetens resultat 3,7 1,8 5,3
Finansiella intäkter 3,4 4,1 9,9
Finansiella kostnader ‑4,4 ‑5,3 ‑6,3
Resultat efter finansiella poster 2,7 0,5 8,9
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 2,7 0,5 8,9

I tabellen ingår Region Gotland till 35 procent.

Definitioner och förklaringar

Vid sammanställningen av kommunernas resultat saknas en kommun. En uppräkning har därför gjorts för att kunna presentera en resultaträkning på riksnivå.

Region Gotland har till skillnad från övriga kommuner och landsting tre uppdrag, de ansvarar för kommunala uppgifter, landstingsuppgifter och har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar. Detta innebär att det är mycket svårt att jämföra data avseende resultat- och balansräkning för Region Gotland med övriga kommuner och landsting. SCB har, i ett försök till jämförbarhet, uppskattat att 65 procent av den totala verksamheten avser kommunal verksamhet medan 35 procent avser landstingsverksamhet. SCB vill dock poängtera att fördelningen är en uppskattning och att jämförelser med andra kommuner och landsting bör göras med försiktighet.

Extraordinära poster är intäkter och kostnader som inte ingår i ordinarie verksamhet. Resultat före extraordinära poster är inte alltid jämförbara mellan kommuner/landsting, eftersom vad som klassas som extraordinärt kan variera.

Samtliga uppgifter är preliminära och kan komma att justeras.

Uppgifterna redovisas i löpande priser.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle är 2019-03-17 då Statistikdatabasen bland annat uppdateras med fler koncernuppgifter för regioner.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Jacob Pelgander

Telefon
010-479 60 31
E-post
jacob.pelgander@scb.se