Till innehåll på sidan

Kommunernas och regionernas preliminära bokslut för 2020

Förbättrat resultat för kommuner och regioner under 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-03-02 9.30

Kommunsektorn – kommuner och regioner sammanräknat – redovisade ett verksamhetsresultat på 51,5 miljarder kronor för 2020. Det innebar en förbättring med 39,1 miljarder kronor jämfört med året före. Den kraftiga ökningen för verksamhetsresultatet förklaras av tillskottet från de generella statsbidrag som betalats ut på grund av coronapandemin.

Verksamhetens nettokostnader uppgick till -911,7 miljarder kronor för 2020. Det är en ökning med 8,6 miljarder kronor, motsvarande 1,0 procent, jämfört med 2019.

Generella statsbidrag och utjämning ökade med 40,6 miljarder kronor jämfört med 2019 och bidrog till det kraftigt förbättrade verksamhetsresultatet. Störst påverkan hade de generella statsbidrag som betalades ut av staten på grund av coronapandemin. Skatteintäkterna ökade med 7,1 miljarder kronor jämfört med 2019.

Resultatet efter finansiella poster var 28,7 miljarder kronor högre än 2019. Nettoresultatet av de finansiella posterna minskade med 10,3 miljarder kronor jämfört med föregående år. Svängningarna i de finansiella posterna är en följd av nya värderingsprinciper för finansiella tillgångar som infördes när kommunal bokförings- och redovisningslag, Lag (2018:597) trädde i kraft den 1 januari 2019.

Stort överskott för kommunerna

Verksamhetens resultat för kommunerna uppgick till 30,0 miljarder kronor för 2020. Det var en förbättring med 22,9 miljarder kronor jämfört med 2019. Verksamhetens nettokostnad ökade med 6,7 miljarder kronor, men kompenserades av en kraftig ökning av generella statsbidrag och utjämning som ökade med 26,0 miljarder kronor. Det beror främst på den stora ökningen av generella statsbidrag som utbetalats på grund av coronapandemin.

Det bidrog också till att resultat efter finansiella poster ökat med 18,4 miljarder kronor jämfört med 2019. Finansiella intäkter minskade med 3,1 miljarder kronor och finansiella kostnader ökade med 1,4 miljarder kronor, vilket gav en nettoeffekt på -4,5 miljarder kronor jämfört med föregående år. Svängningarna i de finansiella posterna är en följd av nya värderingsprinciper för finansiella tillgångar som infördes under 2019.

6,9 procent av kommunerna redovisade ett negativt verksamhetsresultat för 2020. Det var betydligt färre än året före då 40,7 procent av kommunerna redovisade ett negativt verksamhetsresultat.

Kommunernas resultaträkning, 2018–2020, miljarder kronor
 201820192020
Verksamhetens intäkter 164,2 160,1 164,4
Verksamhetens kostnader ‑694,9 ‑710,6 ‑719,2
Avskrivningar och nedskrivningar ‑24,1 ‑26,1 ‑28,6
Verksamhetens nettokostnader ‑554,8 ‑576,7 ‑583,4
Skatteintäkter 465,8 482,5 486,1
Generella statsbidrag och utjämning 95,8 101,3 127,3
Verksamhetens resultat 6,8 7,1 30,0
Finansiella intäkter 12,6 15,9 12,8
Finansiella kostnader ‑5,3 ‑6,1 ‑7,5
Resultat efter finansiella poster 14,1 16,9 35,3
Extraordinära poster ‑0,3 1,8 0,1
Årets resultat 13,8 18,6 35,4

I tabellen ingår Region Gotland till 65 procent.

Statsbidrag förstärkte regionernas resultat

Verksamhetens resultat för regionerna uppgick till 21,5 miljarder kronor för 2020, vilket var 16,2 miljarder kronor högre än 2019. Det förbättrade resultatet berodde på en kombination av ökade intäkter och generella statsbidrag kopplade till coronapandemin, samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma utsträckning. För år 2020 redovisade samtliga regioner ett positivt verksamhetsresultat.

Verksamhetens intäkter ökade med 18,0 miljarder kronor mellan åren 2020 och 2019, vilket motsvarade 25,2 procent. Generella statsbidrag och utjämning uppgick till 76,1 miljarder kronor för 2020 vilket var en ökning från föregående år med 23,7 procent. Verksamhetens kostnader ökade med 4,9 procent, från -385,5 miljarder kronor för 2019 till -404,4 miljarder kronor för 2020.

Regionerna redovisade 2020 ett resultat efter finansiella poster på 19,2 miljarder kronor, vilket var 10,3 miljarder kronor högre än 2019. Finansiella intäkter minskade med 4,8 miljarder kronor och finansiella kostnader ökade med 1,0 miljarder kronor, vilket gav en nettoeffekt på -5,8 miljarder kronor jämfört med föregående år. Svängningarna i de finansiella posterna är en följd av nya värderingsprinciper för finansiella tillgångar som infördes under 2019.

Regionernas resultaträkning, 2018–2020, miljarder kronor
  2018 2019 2020
Verksamhetens intäkter 64,9 71,3 89,3
Verksamhetens kostnader ‑367,3 ‑385,5 ‑404,4
Avskrivningar och nedskrivningar ‑11,4 ‑12,3 ‑13,2
Verksamhetens nettokostnader ‑313,7 ‑326,4 ‑328,3
Skatteintäkter 257,9 270,2 273,7
Generella statsbidrag och utjämning 57,6 61,5 76,1
Verksamhetens resultat 1,8 5,3 21,5
Finansiella intäkter 4,1 9,9 5,1
Finansiella kostnader ‑5,3 ‑6,3 ‑7,3
Resultat efter finansiella poster 0,5 8,9 19,2
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 0,5 8,9 19,2

I tabellen ingår Region Gotland till 35 procent.

Definitioner och förklaringar

Region Gotland har till skillnad från övriga kommuner och regioner två uppdrag, de ansvarar för kommunala uppgifter och regionsuppgifter. Detta innebär att det är mycket svårt att jämföra data avseende resultat- och balansräkning för Region Gotland med övriga kommuner och regioner i Sverige. SCB har, i ett försök till jämförbarhet, uppskattat att 65 procent av den totala verksamheten avser kommunal verksamhet medan 35 procent avser regionsverksamhet. SCB vill dock poängtera att fördelningen är en uppskattning och att jämförelser med andra kommuner och regioner bör göras med försiktighet.

Extraordinära poster är intäkter och kostnader som inte ingår i ordinarie verksamhet. Resultat före extraordinära poster är inte alltid jämförbara mellan kommuner/regioner, eftersom vad som klassas som extraordinärt kan variera.

Samtliga uppgifter är preliminära och kan komma att justeras.

Uppgifterna redovisas i löpande priser.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle är 2021-03-16. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Linda Larserö

Telefon
010-479 63 31
E-post
linda.larsero@scb.se