Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommuner år 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

  2017 2018 2019 2020 2021
Verksamhetens intäkter 169 051 164 228 160 063 165 606 168 011
Verksamhetens kostnader ‑672 783 ‑694 948 ‑710 631 ‑720 404 ‑741 594
Avskrivningar ‑23 094 ‑24 098 ‑26 132 ‑28 712 ‑30 828
Verksamhetens nettokostnader ‑526 826 ‑554 818 ‑576 700 ‑583 510 ‑604 412
Skatteintäkter 453 322 465 784 482 465 486 100 512 543
Utjämningssystemen, generella statliga bidrag 91 762 95 819 101 303 127 303 130 139
Verksamhetens resultat 18 258 6 785 7 068 29 893 38 270
Finansiella intäkter 10 670 12 588 15 905 12 463 15 932
Finansiella kostnader ‑5 145 ‑5 289 ‑6 118 ‑7 211 ‑6 986
Resultat efter finansiella poster 23 784 14 084 16 855 35 146 47 217
Extraordinära poster ‑300 ‑286 1 760 78 ‑1 733
Årets resultat 23 484 13 798 18 615 35 223 45 483

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige förutom Oxelösund, Bjuv och Nykvarn som utgör bortfall vid publiceringen 220616.

En uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland ingår i denna tabell.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-16

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se