Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, februari 2019

Byggkostnaderna har ökat med 3,6 procent det senaste året

Statistiknyhet från SCB 2019-03-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,2 procent mellan januari och februari 2019. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,6 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,2 procent mellan januari och februari 2019. Under motsvarande period ett år tidigare steg faktorprisindex med 0,4 procent. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, steg också med 0,2 procent mellan januari och februari 2019.

Byggmaterialkostnaderna ökade med 0,1 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade alla kostnader något eller var oförändrade förutom kostnaderna för övrigt byggmaterial, vitvaror och armeringsstål som sjönk. Störst förändring hade kostnaderna för golvmaterial som steg med 1,0 procent och kostnaderna för övrigt byggmaterial som sjönk med 0,7 procent.

Maskinkostnaderna ökade med 1,0 procent. Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft höjdes sammantaget med 0,9 procent. Det berodde främst på att kostnaderna för dieselolja ökade med 3,1 procent. Entreprenörernas övriga omkostnader steg med 0,4 procent medan lönekostnaderna var oförändrade.

Under den senaste månaden steg byggherrekostnaderna, som utgörs av ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader, med 0,2 procent.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 3,6 procent mellan februari 2018 och februari 2019. Entreprenörernas kostnader höjdes med 3,2 procent, vilket påverkade faktorprisindex uppåt med 2,7 procentenheter.

Bland entreprenörernas kostnader ökade transporter, drivmedel och elkraft mest. De steg med 7,6 procent. Inom den gruppen har kostnaderna för elkraft, dieselolja och lastbilstransporter ökat med 20,6, 9,2 respektive 3,9 procent.

Byggmaterialkostnaderna steg med 4,0 procent. De största ökningarna i byggmaterialgruppen hade material för målning och trävaror som höjdes med 11,4 respektive 8,8 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också om än i mindre omfattning. Kostnaderna för entreprenörens övriga grupper såsom maskiner, omkostnader och löner steg med mellan 1,9 och 2,5 procent.

Byggherrekostnaderna ökade med 5,5 procent på årsbasis. Den främsta anledningen till det var ökade räntekostnader.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, Februari 2018 – Februari 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl. löneglidning och moms

Utveckling för olika produktionsfaktorer, Februari 2018 – Februari 2019

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, Februari 2019

Varuslag

Prisförändring i procent

  Februari 2019–
Januari 2019
Februari 2019–
Februari 2018
Material för målning
0,0 +11,4
Trävaror
+0,2 +8,8
Järn och stål*
+0,2 +5,2
Armeringsstål
-0,3 +5,1
Vitvaror
-0,2 +4,3
Övrigt byggmaterial**
-0,7 +4,1
VVS-material
+0,0 +3,8
Snickerier
+0,1 +3,7
Betongvaror
+0,4 +3,4
Elmateriel
+0,0 +2,9
Golvmaterial
+1,0 +1,6
S:a för byggmtrl
+0,1 +4,0

* inkl. armeringsstål ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror, Februari 2018 – Februari 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl.moms

Utveckling för olika byggvaror, Februari 2018 – Februari 2019

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

2019-04-15 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se