Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), juni 2018:

Inflationstakten enligt KPIF 2,2 procent

Statistiknyhet från SCB 2018-07-12 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,2 procent i juni 2018 (2,1 procent i maj). KPIF steg med 0,3 procent från maj till juni. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,1 procent i juni (1,9 procent i maj).

Prisbasbeloppet för år 2019 har beräknats till 46 500 kronor, vilket innebär en ökning med 1000 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2018. För vidare information se separat statistiknyhet:

Prisbasbeloppet för år 2019

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,2 procent från maj till juni 2018. Under motsvarande period 2017 steg KPI med 0,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor (26,2 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på utrikes flygresor (26,8 procent) och el (5,5 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på kläder (-5,2 procent) med 0,2 procentenheter. Lägre priser på livsmedel (-0,7 procent), fjärrvärme egnahem (-13,5 procent) och audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-5,8 procent) påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera i juni.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,1 procent i juni 2018. Det är en uppgång från maj då den var 1,9 procent.

Högre boendekostnader (4,0 procent) bidrog med 0,9 procentenheter till inflationstakten i juni, varav 0,6 procentenheter berodde på högre priser på el (15,2 procent) och 0,2 procentenheter berodde på högre priser för nyttjande av egnahem (2,3 procent). Högre priser på drivmedel (14,5 procent) bidrog med 0,4 procentenheter. Prisökningar på livsmedel (2,7 procent) och inom restauranger (3,0 procent) bidrog med ytterligare 0,3 respektive 0,2 procentenheter uppåt.

Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt.

KPI för juni 2018 var 328,62 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i juni 2018 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
  Indextal Månadsförändring, procent Årsförändring, procent
  2018M06 2018M06 2018M06
KPI (1980=100)
328,62 0,2 2,1
KPIF (1987=100)
215,07 0,3 2,2
KPIF-XE (1987=100)
202,42 0,1 1,4
KPIF-KS (1987=100)
207,39 0,3 2,0
HIKP (2015=100)
105,21 0,2 2,1

Konsumentprisindex (KPI), juni 2018

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2018-08-10 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Miykal Tareke

Telefon
010-479 44 16
E-post
miykal.tareke@scb.se

Alexandra Garcia Nilsson

Telefon
010-479 43 05
E-post
Alexandra.GarciaNilsson@scb.se