Till innehåll på sidan

Köpkraftspariteter:

Svenska hushållens faktiska konsumtion ligger 10 procent över EU-snittet

Statistiknyhet från SCB 2017-12-18 9.30

De svenska hushållens faktiska konsumtion per capita ligger 10 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2016. Sverige ligger på tionde plats i Europa.

Hushållens faktiska konsumtion består av konsumtionsvaror och tjänster som förvärvas av de enskilda hushållen, oavsett om dessa är anskaffade av hushållen själva, staten eller icke-vinstdrivande organisationer. Därför föredras detta mått ofta framför BNP per capita, vid jämförelse av materiell välfärd mellan länder.

Spridningen mellan de 28 EU-länderna samt Norge, Island och Schweiz sträcker sig mellan 33 procent över till 47 procent under genomsnittet för de 28 EU-länderna. Norge är i topp med 33 procent över, följt av Luxemburg som ligger 32 procent över och Schweiz som ligger 28 procent över genomsnittet. Norge, Island och Schweiz är inte med i EU och alltså inte med i genomsnittet för de 28 EU-länderna.

Hushållens faktiska konsumtion, volymindex per capita i PPS, 2016 (EU28=100)

Diagram

Källa: Eurostat och SCB. Obs: För länder med lika värden är sorteringen i bokstavsordning.

BNP per capita är det mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land.

Sveriges BNP per capita ligger 23 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2016. Luxemburg toppar klart listan, med ett BNP per på 158 procent över EU-snittet. En förklaring till Luxemburgs höga resultat är den höga andelen utrikesinvånare som bidrar till BNP per capita men inte är inräknade i befolkningsstatistiken. Bulgarien ligger lägst i jämförelsen med 51 procent under genomsnittet för EU-länderna.

Hushållens faktiska konsumtion och bruttonationalprodukt volymindex per capita i PPS, 2014, 2015 och 2016 (EU28=100)
 Hushållshållens faktiska
konsumtion per capita
Bruttonationalprodukt
per capita
 201420152016201420152016
Norge 135 135 133 176 161 148
Luxemburg 138 135 132 270 267 258
Schweiz 131 131 128 165 166 161
Tyskland 124 122 122 126 124 123
Österrike 122 121 119 130 130 128
Storbritannien 115 115 116 109 108 107
Finland 114 114 114 111 109 109
Island 113 112 114 119 123 128
Danmark 115 115 113 128 127 124
Belgien 115 114 112 119 119 118
Frankrike 112 111 111 107 105 104
Nederländerna 113 112 111 130 129 128
Sverige 112 112 110 124 125 123
EU-28 100 100 100 100 100 100
Italien 97 97 98 96 95 97
Irland 94 96 96 137 181 183
Cypern 89 91 91 81 82 83
Spanien 87 89 89 90 91 92
Litauen 81 83 85 75 75 75
Portugal 81 82 82 77 77 77
Malta 79 81 81 90 93 96
Tjekien 78 78 78 86 87 88
Grekland 80 79 77 72 69 68
Slovenien 76 76 76 82 82 83
Slovakien 76 76 76 77 77 77
Polen 74 74 74 67 68 68
Estland 69 71 72 76 75 75
Lettland 65 65 67 64 64 65
Ungern 62 63 63 68 68 67
Rumänien 56 58 61 55 56 58
Kroatien 59 59 59 59 59 60
Bulgarien 51 53 53 47 47 49

Källa: Eurostat och SCB. Obs: Sortering är i första hand enligt hushållens faktiska konsumtion 2016 och i andra hand i alfabetisk ordning för länder med lika värden.

Definitioner och förklaringar

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP) är kvoten mellan det belopp i respektive lands valuta som behövs för att köpa samma korg av varor och tjänster, en så kallad real växelkurs. Detta likställer köpkraften mellan olika nationella valutor.

Purchasing Power Standard (PPS) omvandlar nationella valutor till en gemensam artificiell valuta. När förädlingsvärdet av ett lands samlade produktion (BNP) uttryckt i löpande priser (i nationella valutor) deflateras med PPS kommer jämförelsen att återspegla enbart volymskillnaderna mellan länder.

Information om revidering av PPPs tidserie

Den 13 december 2016 publicerade Eurostat en reviderad tidsserie för köpkrafsparitet. Tidsserien löper från år 1995 till år 2012. Avsikten med revideringen var:

  • att ta med alla ändringar som den nya ESA2010 innebar för både medlemsländerna och andra länder.
  • att så långt som möjligt harmonisera PPPs beräkningsmetoder för alla referensår.
  • att ta med den senaste produktfördelningen (Basic heading) för hushållens och offentliga konsumtionsutgifter samt fasta bruttoinvesteringar för alla referensår.

Mer information om PPP:s revidering (pdf)

Eurostats publicering av Köpkraftspariteter

För mer information, se Eurostats pressmeddelande

Eurostat hemsida och databas

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.