Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, december 2022

Högre priser på el på samtliga marknader i december 2022

Statistiknyhet från SCB 2023-01-25 8.00

Producentprisindex steg med 2,1 procent i december jämfört med november 2022. På exportmarknaden var priserna oförändrade i december jämfört med november 2022. På hemmamarknaden steg de med 4,2 procent. På importmarknaden sjönk priserna med 1,0 procent. Jämfört med december 2021 ökade producentprisindex med 18,7 procent (19,5 procent i november).

Kort information

  • Hemmamarknadsprisindex exklusive energi hade en negativ månadsförändring.
  • Lägre råoljepris bidrog nedåt med 1,3 procentenheter till månadsförändringen på importmarknaden.
  • Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn jämfört med november 2022.
  • Årstakten för konsumtionsvaror inom prisindex för inhemsk tillgång sjönk och var 17,8 procent i december (18,2 procent i november).
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  november 2022–
december 2022
december 2021–
december 2022
Hemmamarknadsprisindex 4,2 17,8
Exportprisindex 0,0 19,6
Importprisindex ‑1,0 21,8
Producentprisindex 2,1 18,7
Prisindex för inhemsk tillgång 1,4 19,8

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var positiv för hemmamarknaden, negativ för importmarknaden samt oförändrad för exportmarknaden i december. Detta resulterade i positiv månadsförändring för både producentprisindex och prisindex för inhemsk tillgång under samma period.

Det främsta bidraget till uppgången på hemmamarknaden var högre priser på handel med elektricitet. Priserna steg även inom fjärrvärme, generering av elektricitet samt inom livsmedel. Uppgången motverkades till viss del av prisnedgångar på sågat och hyvlat trä och återvinningstjänster (returråvara).

På exportmarknaden kom det största bidraget från högre priser på generering av elektricitet. Priserna steg även inom lyft- och godshanteringsanordningar. Uppgången motverkades av prisnedgångar på massa, papper och papp, sågat och hyvlat trä, baskemikalier samt järn och stål.

Prisnedgångar på råolja stod för det största negativa bidraget på importmarknaden. Priserna sjönk även inom baskemikalier, datorer, elektronikvaror och optik, aluminium samt andra icke-metalliska mineraliska produkter. Nedgången motverkades av prisuppgångar på generering av elektricitet, läkemedel och naturgas.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, november–december 2022
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
november 2022–
december 2022
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     ‑1,3
06.2 Naturgas     0,1
10 Livsmedel 0,1    
16.1 Sågat och hyvlat trä ‑0,1 ‑0,1  
17.1 Massa, papper och papp   ‑0,2  
20.1 Baskemikalier   ‑0,1 ‑0,3
21.2 Läkemedel     0,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter     ‑0,1
24.1 Järn och stål   ‑0,1  
24.42 Aluminium     ‑0,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik     ‑0,1
28.22 Lyft- och godshanteringsanordningar   0,1  
35.11A Generering av elektricitet 0,1 2,9 1,5
35.14 Handel med elektricitet 4,6    
35.3 Fjärrvärme 0,2    
38.3 Återvinningstjänster, returråvara ‑0,1    

Förändring i procent mellan november och december olika år
Prisindex i producent- och importled, december 2022

Utvecklingen det senaste året

Årstakten för hemmamarknaden i december var 17,8 procent (17,5 procent i november). Årstakten för exportmarknaden var 19,6 procent under samma period (21,5 procent i november). För importmarknaden var årstakten i december 21,8 procent (25,0 procent i november).

Årstakten för producentprisindex var 18,7 procent i december. Jämfört med samma period föregående år, steg priserna för energirelaterade varor med 45,1 procent. För konsumtionsvaror steg priserna med 14,8 procent och för investeringsvaror steg de med 12,8 procent. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var 13,4 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var 19,8 procent i december. Jämfört med samma period föregående år, steg priserna för energirelaterade varor med 42,8 procent. För konsumtionsvaror steg priserna med 17,8 procent och för investeringsvaror steg de med 11,9 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var 14,3 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, december 2022

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  november 2022–
december 2022
december 2021–
december 2022
DKK ‑0,4 ‑8,4
EUR ‑0,4 ‑8,4
GBP ‑0,8 ‑5,6
NOK ‑0,5 ‑3,6
USD 4,6 ‑16,5

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för januari publiceras 2023-02-28 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Chatrine Lundbeck

Telefon
010-479 41 23
E-post
chatrine.lundbeck@scb.se

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se