Till innehåll på sidan

Tema Arbetsmarknad Vård och omsorgsutbildade – idag och i framtiden:

Stora insatser krävs för att motverka bristen på vård- och omsorgsutbildade

Statistiknyhet från SCB 2015-12-16 9.30

Betydande brist på vård- och omsorgsutbildade väntas i framtiden. Även om intresset bland gymnasieungdomar skulle öka och betydligt fler skulle examineras från komvux är risken stor att antalet utbildade inte når upp till efterfrågan år 2035.

Utvecklingen mot en allt större andel äldre i befolkningen väntas fortsätta under de närmaste 20 åren, vilket leder till ett ökat behov av personal inom framförallt äldreomsorgen. Idag är cirka 220 000 personer med en gymnasial vård- och omsorgsutbildning sysselsatta. Enligt SCB:s Trender och prognoser 2014 beräknas 160 000 personer med denna utbildning saknas år 2035.

I rapporten Vård- och omsorgsutbildade - idag och i framtiden presenteras ett antal scenarier som visar i vilken utsträckning den framtida bristen minskar om fler utbildas och fler deltar i arbetskraften.

Satsningar på komvux ger stor effekt

I ett scenario antas intresset för gymnasieutbildningen och antalet examinerade från komvux öka med 50 procent. Bristen väntas trots detta bli stor framöver men minskar från 160 000 till 105 000 år 2035. I studiens mest ”positiva” scenario antas intresset för vård- och omsorgsutbildningen på gymnasiet öka med 50 procent samtidigt som antalet examinerade från komvux fördubblas. Utöver detta antas vård- och omsorgsutbildade delta i arbetskraften i betydligt högre utsträckning än idag. Med dessa förutsättningar väntas ett balanserat läge mellan tillgång och efterfrågan fram till 2025. Efter år 2025 krävs dock ytterligare åtgärder för att motverka bristen som annars beräknas uppgå till 40 000 personer år 2035. Scenarierna visar att en ökad examination från komvux har störst effekt för att minska bristen.

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med vård- och omsorgsutbildning, alternativa scenarier 2013–2035

Diagram

Källa: Trender och prognoser 2014 (SCB) samt alternativa beräkningar

Utbildning av personal kommer att behövas

Det krävs således mycket stora insatser inom utbildningsväsendet för att den framtida bristen på vård- och omsorgsutbildade ska kunna motverkas. Om inte detta uppnås kommer man i större utsträckning än idag behöva anställa personer som saknar relevant utbildning. I framtiden kommer det därmed bli allt viktigare att de anställda ges möjlighet att få den kompetens som behövs på annat sätt.

Utrikes födda viktig resurs

De utrikes födda väntas i framtiden utgöra en större andel av de i yrkesaktiv ålder. Inför det växande behov som väntas inom vård och omsorg är den kompetens som finns bland de människor som invandrar till Sverige en viktig tillgång.

Definitioner och förklaringar

Arbetskraftsdeltagande

Arbetskraften består dels av de som arbetar (förvärvsarbetande), dels av de som inte arbetar, men står till arbetsmarknadens förfogande. Arbetskraftsdeltagandet visar hur stor andel av den totala befolkningen som ingår i arbetskraften.

Mer information

Utgångspunkten för beräkningarna är resultatet i Trender och prognoser 2014 där beräkningar görs på tillgång och efterfrågan på utbildade fram till 2035.

I rapporten Vård- och omsorgsutbildade - idag och i framtiden görs alternativa beräkningar vad gäller tillgångssidan medan efterfrågan är densamma som i Trender och prognoser 2014.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
prognosinstitutet@scb.se

Förfrågningar

Oskar Nilsson

Telefon
010-479 46 17
E-post
oskar.nilsson@scb.se