Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern 2017:

Ökad brist på arbetssökande med gymnasial yrkesutbildning

Statistiknyhet från SCB 2017-12-08 9.30

Arbetskraftsbarometern 2017 visar en utbredd brist på arbetssökande med lärarutbildning. Även bristen på sjuksköterskor kvarstår. I år rapporterar arbetsgivarna dessutom i större utsträckning brist på nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar jämfört med de senaste åren.

Bristen på utbildad personal har blivit mer utbredd

Årets Arbetskraftsbarometer visar att allt fler arbetsgivare har svårt att rekrytera personal med rätt utbildning. Det råder brist på nyutexaminerade arbetssökande i 41 av de 72 utbildningsgrupper som undersöks. Jämfört med 2016 års resultat är det därmed brist på arbetssökande inom ytterligare sju utbildningsgrupper.

Omfattande brist inom lärarområdet

Arbetsgivarna fortsätter att rapportera en utbredd brist på arbetssökande inom det pedagogiska utbildningsområdet. Störst är bristen på lärare för grundskolans senare år med inriktning mot matematik och naturorienterande ämnen, där 96 procent av arbetsgivarna rapporterat brist på nyutexaminerade. Bristen är även stor på förskollärare, fritidspedagoger samt speciallärare och specialpedagoger.

Fortsatt svårrekryterat inom vården

Inom hälso- och sjukvårdsområdet fortsätter arbetsgivarna att rapportera brist på sjuksköterskor, både grundutbildade och specialistutbildade. Arbetsgivarna uppger dessutom att det råder brist på sökande med vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå. Mer än tre av fyra arbetsgivare upplever brist på utbildade receptarier och inom tandvården är bristen stor på tandläkare och tandhygienister.

Brist på gymnasiala yrkesutbildningar

Det är tydligt att bristen på arbetssökande med en gymnasial yrkesutbildning har blivit mer utbredd. För 12 av de 13 utbildningsgrupper som omfattar gymnasiala yrkesutbildningar i undersökningen rapporterar arbetsgivarna brist på nyutexaminerade. Bristen är störst på fordons­utbildade, där 95 procent av arbetsgivarna har upplevt svårigheter att rekrytera. Bristen är även stor på utbildade inom naturbruk, transport, bygg, automation och restaurang.

Allt färre upplever god tillgång

Under de senaste åren har tillgången på nyutexaminerade främst varit god inom flera av de samhälls- och naturvetenskapliga utbildningarna. Årets Arbetskraftsbarometer visar dock att endast för två av de 72 undersökta utbildningsgrupperna har arbetsgivarna upplevt god tillgång på nyutexaminerade, nämligen journalister och biologer. Samtidigt rapporterar allt fler att tillgången på ekonomer, samhällsvetare och jurister blivit mer balanserad.

Ökade anställningsbehov inom det tekniska området

Bland de arbetsgivare som i störst utsträckning har svarat att de har ökade anställningsbehov på tre års sikt återfinns många inom teknik och tillverkning. Arbetsgivarna har rapporterat störst anställningsbehov av programmerare och systemvetare, civilingenjörer i elektronik, datateknik och automation samt högskoleingenjörer i byggnadsteknik.

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna angett brist på…
NyutexamineradeYrkeserfarna

Grundskollärarutbildning: Senare år, MA/NO

Fritidspedagogutbildning
Fordonsutbildning* Fordonsutbildning*
Speciallärar- och specialpedagogutbildning

Tandläkarutbildning

Fritidspedagogutbildning

Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik

Distriktssköterskeutbildning

DistriktssköterskeutbildningByggutbildning*

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att öka…
Till år 2020 

Programmerar- och systemvetarutbildning

Civilingenjörsutbildning: Elektronik, datateknik och automation

Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik

Högskoleingenjörsutbildning: El, elektroteknik och datateknik

Civilingenjörsutbildning: Byggnadsteknik

*Gymnasial utbildning

Definitioner och förklaringar

Arbetskraftsbarometern 2017 är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna de närmaste åren för 72 utbildningar, varav 13 gymnasiala och 59 eftergymnasiala. Under hösten varje år skickas drygt 10 000 blanketter ut till ca 7 500 personalchefer på ett urval av arbetsställen. De tillfrågas bland annat om tillgången på sökande (God tillgång/Balanserad tillgång/Brist) samt hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Publikation

Arbetskraftsbarometerns resultat publiceras i Statistikdatabasen. Där redovisas tidsserier, inklusive felmarginaler, från 2005 till 2017 för samtliga 72 utbildningar.

Som ett komplement publiceras resultaten även i Arbetskraftsbarometern 2017 – Vilka utbildningar ger jobb. Det är en publikation som framförallt vänder sig till elever och studenter som ska välja utbildning. I denna presenteras statistik per utbildning och översikter över årets resultat, tillsammans med lönestatistik och annan fakta om utbildningarna.

Arbetskraftsbarometern 2017 - Vilka utbildningar ger jobb

Nästa publiceringstillfälle

Arbetskraftsbarometern 2018 publiceras 2018-12-11 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
prognosinstitutet@scb.se

Förfrågningar

Therese Landerholm

Telefon
010-479 40 39
E-post
therese.landerholm@scb.se