Till innehåll på sidan

Sysselsättningsprognos, utvecklingen till år 2035 enligt två scenarier:

Utrikes föddas sysselsättning väntas öka i framtiden

Statistiknyhet från SCB 2013-10-01 9.30

Enligt huvudscenariot i SCB:s senaste sysselsättningsprognos beräknas antalet förvärvsarbetande öka med 490 000 personer till drygt 4,9 miljoner år 2035. Större delen av ökningen utgörs av utrikes födda.

Antalet utrikes födda som förvärvsarbetar beräknas öka med cirka 390 000 personer till 2035 och antalet inrikes födda med 100 000. Att sysselsättningsökningen blir störst bland utrikes födda beror dels på att antalet utrikes födda i befolkningen väntas öka framöver, dels på ett antagande om en högre andel förvärvsarbetande bland de utrikes födda. I huvudscenariot antas även att äldre arbetar två år längre än idag och att andelen inrikes födda kvinnor som förvärvsarbetar ökar något till 2035.

Enligt nollscenariot, då andelen som förvärvsarbetar antas vara oförändrad på 2011 års nivå, beräknas ökningen i antal förvärvsarbetande bli betydligt mindre. Den framtida sysselsättningen påverkas i nollscenariot endast av den demografiska utvecklingen. År 2035 beräknas 4,64 miljoner personer förvärvsarbeta vilket motsvarar en ökning på 190 000 personer jämfört med år 2011. Även i nollscenariot ökar antalet utrikes födda som förvärvsarbetar. Sysselsättningen minskar däremot bland inrikes födda som en följd av att antalet inrikes födda i de mest yrkesaktiva åldrarna väntas minska under prognosperioden.

Försörjningsbördan ökar enligt både huvud- och nollscenariot

Under prognosperioden fram till år 2035 väntas den totala befolkningen öka med cirka 1,4 miljoner. Större delen av ökningen utgörs av personer som är 65 år eller äldre vilket kan få stora konsekvenser för den framtida försörjningsbördan. År 2011 uppgick försörjningsbördan till 2,13 vilket innebär att varje förvärvsarbetande behöver ”försörja” 2,13 personer inklusive sig själv. I nollscenariot beräknas försörjningsbördan öka med 10 procent och uppgår till 2,34 år 2035. Detta är samma nivå som uppmättes under lågkonjunkturen i början av 1990-talet. För att försörjningsbördan ska utvecklas i en långsammare takt måste andelen som förvärvsarbetar öka framöver. Om andelen som förvärvsarbetar ökar i enlighet med huvudscenariot blir försörjningsbördan 2,20 år 2035 vilket motsvarar en ökning på drygt 3 procent.

Försörjningsbörda 1990–2035. Prognos från 2012, utveckling fri från konjunkturvariationer

Diagram

Källa: Prognosinstitutet, SCB Anmärkning: Tidsseriebrott 1993 och 2004

Definitioner och förklaringar

  • SCB:s senaste befolkningsprognos från april 2013 utgör grunden för prognosen.
  • Resultaten för år 2035 jämförs genomgående med 2011 som är basår. Modellen bygger på utvecklingen till 2035 fri från konjunkturvariationer. Resultaten visar därmed den genomsnittliga utvecklingen under prognosperioden.
  • Försörjningsbördan definieras som totalbefolkningen dividerat med antal förvärvsarbetande i åldern 16-74 år

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Sysselsättningsprognos 2013

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
prognosinstitutet@scb.se

Förfrågningar

Anna Wilén

Telefon
010-479 40 79
E-post
anna.s.wilen@scb.se

Eric Hellsing

Telefon
010-479 43 16
E-post
eric.hellsing@scb.se