Till innehåll på sidan

Fjärr- och distansundervisning i grund- och gymnasieskolan under pandemin, vårterminen 2020 – vårterminen 2021

De flesta elever har haft undervisning på distans under coronapandemin

Statistiknyhet från SCB 2022-04-04 8.00

Under större delen av vårterminen 2020 hade de flesta gymnasieelever undervisning på distans. Däremot hade få elever i högstadiet det under samma period, men det blev vanligare ju längre pandemin pågick.

Mängden undervisning på distans har varierat, både över tid och mellan skolor. Smittspridningen av covid-19 och regleringar och rekommendationer för att minska smittspridningen påverkade i vilken grad skolorna helt eller delvis stängdes och övergick till undervisning på distans.

För att underlätta läsningen använder vi begreppet ”undervisning på distans” som omfattar både fjärr- och distansundervisning. Läs mer under Definitioner och förklaringar.

Elever på högskoleförberedande program hade mest undervisning på distans

De flesta elever på gymnasieskolans nationella program, oavsett studieår, har haft undervisning på distans i någon omfattning under perioden vårterminen 2020 till vårterminen 2021. Störst var andelen bland elever på högskoleförberedande program. Andelen var mycket lägre bland elever på introduktionsprogram eftersom de fick undantas från undervisning på distans.

Andel elever i grupper som har haft undervisning på distans, vårterminen 2020 till vårterminen 2021, efter programtyp. Samtliga gymnasieelever
 Vårterminen 2020Höstterminen 2020Vårterminen 2021
Högskoleförberedande program 94 –96 84 –92 81 –95
Yrkesprogram 74 –92 70 –88 60 –88
Introduktionsprogram 59 –77 38 –53 33 –50
Samtliga gymnasieelever 84 –93 75 –87 69 –87

Se mer i avsnittet "Definitioner och förklaringar" om varför vi presenterar statistiken i form av intervall.

Det var mest undervisning på distans under vårterminen 2020. De gymnasieelever som har haft undervisning på distans har i genomsnitt (median och omräknat till heltid) haft undervisning på distans

 • 12 veckor under vårterminen 2020
 • 3 veckor under höstterminen 2020
 • 7 veckor under vårterminen 2021.

Elever på yrkes- och introduktionsprogram har haft kortare tid med undervisning på distans och elever på högskoleförberedande program har haft längre tid. Elever i gymnasieskolans studieår 1 och 3 har i viss mån prioriterats för närundervisning.

Genomsnittligt antal veckor med undervisning på distans omräknat till heltid efter programtyp, vårterminen 2020 till vårterminen 2021. Gymnasieelever som säkert haft undervisning på distans under respektive termin
 Vårterminen 2020Höstterminen 2020Vårterminen 2021
Högskoleförberedande program 12 3 8
Yrkesprogram 11 3 6
Introduktionsprogram 11 2 5
Samtliga gymnasieelever 12 3 7

Vanligare med undervisning på distans i högstadiet längre in i pandemin

Under vårterminen 2020 hade endast en liten andel, 7 procent, av eleverna i högstadiet undervisning på distans, men andelen ökade till ungefär 33 procent under höstterminen. Under vårterminen 2021 hade de flesta elever, ungefär 80 procent, undervisning på distans i någon omfattning. Skillnaderna mellan årskurserna i högstadiet var små.

De högstadieelever som hade undervisning på distans hade det i genomsnitt (median och omräknat till heltid)

 • 3 veckor under vårterminen 2020
 • 1 vecka under höstterminen 2020
 • 5 veckor under vårterminen 2021.

Närundervisning prioriterades i viss mån för elever i årskurs 9.

Även om det var ovanligt med undervisning på distans i högstadiet i början av coronapandemin påverkades elevernas möjligheter att ta del av undervisningen. Andra studier har visat att många elever var frånvarande på grund av sjukdom. Under vårterminen 2020 gick ungefär hälften av eleverna i skolor där det inte var möjligt alls att följa undervisningen på distans vid frånvaro.  

Fler intressanta resultat

I rapporten Fjärr- och distansundervisning i grund- och gymnasieskolan under coronapandemin finns även resultat som visar :

 • Hur skolorna har organiserat undervisningen på distans.
 • Undantag från undervisning på distans för enstaka elever.
 • Fjärr- och distansundervisning.
 • Hur andelen lärarledd tid har påverkats.
 • Tekniska förutsättningar och användning av tekniken.

Mer statistik finns också om undervisning på distans vid frånvaro, både för högstadiet och för gymnasieskolan.

Definitioner och förklaringar

Begreppet ”undervisning på distans”

I den här undersökningen använder vi begreppet ”undervisning på distans” som samlingsbegrepp för både fjärr- och distansundervisning för att underlätta läsningen. Vid fjärrundervisning följer eleverna undervisningen live i ett mötesverktyg (läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid) och vid distansundervisningen får de material som de arbetar med självständigt (läraren och eleven är åtskilda i både rum och tid).

Undersökningens genomförande

Undersökningen genomfördes hösten 2021 på uppdrag av regeringen. Rektorerna på samtliga högstadieskolor och gymnasieskolor i Sverige bjöds in att delta i en undersökning om situationen på deras skola under tre terminer: vårterminen 2020 till vårterminen 2021.

Svarsfrekvensen var nästan 50 procent bland grundskolor och nästan 40 procent bland gymnasieskolor. Resultaten har räknats upp så att de motsvarar samtliga skolor.

Rektorerna fick svara på frågor för olika elevgrupper på sin skola eller i vissa fall för samtliga elever sammanlagt. Varje elev har blivit tilldelad det svar som rektorn lämnat för den grupp eleven ingick i. På så sätt kan statistik redovisas för antal och andel elever som har haft undervisning på distans.

Andel elever som har haft undervisning på distans

Statistiken över andelen elever som har haft undervisning på distans presenteras i form av ett intervall där den lägre uppgiften består av den andel som säkert haft undervisning på distans. Det gäller för de elever som ingick i elevgrupper där alla klasser fått lika mycket undervisning på distans. Den högre uppgiften består av andelen som säkert plus andelen som kanske haft undervisning på distans. Den del som kanske haft undervisning på distans utgörs av elever i elevgrupper där bara en del klasser haft undervisning på distans eller där omfattningen har varierat mellan olika klasser.

Elevgrupper

Med elevgrupper menar vi för högstadiet årskurserna 7, 8 och 9. För gymnasiet avses elever på högskoleförberedande program respektive på yrkesprogram uppdelat på de tre studieåren samt elever på introduktionsprogram oavsett studieår.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se

Sinisa Sauli

Telefon
010-479 62 15
E-post
sinisa.sauli@scb.se