Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden efter avslutad YH-utbildning - Examinerade och fullföljare 2019–2021

Examen ger ökad möjlighet till etablering

Statistiknyhet från SCB 2022-10-26 8.00

De som avslutar sin YH-utbildning med examen etablerar sig i mycket högre grad på arbetsmarknaden jämfört med dem som fullföljer utbildningen utan examen. Skillnaden är 20 procentenheter eller mer under de tre åren som har studerats.

Senast tillgängliga uppgifter från 2021 visar att 78 procent bland examinerade var etablerade på arbetsmarknaden sex månader efter avslutad utbildning. Motsvarande andel bland fullföljare var betydligt lägre, 56 procent. Skillnaderna mellan examinerade och fullföljare var något större bland kvinnor än bland män.

Totalt avslutade 20 700 personer sin YH-utbildning under 2021. Av dessa var 2 700 fullföljare som hade avslutat sin utbildning utan godkänt resultat i en eller flera av de kurser som ingick i utbildningen.

Andel etablerade på arbetsmarknaden sex månader efter avslutad utbildning. Examinerade och fullföljare 2021

Diagram: Andel etablerade på arbetsmarknaden sex månader efter avslutad utbildning. Examinerade och fullföljare 2021

Lägre etablering under coronapandemin

Både bland examinerade och fullföljare var andelen etablerade vid de tidigaste uppföljningstidpunkterna lägre för de som avslutade sin utbildning under 2020. Möjligheterna till en snabb etablering för de som avslutade utbildningen 2020 har troligen påverkats negativt av coronapandemin. Tolv månader efter avslutad utbildning var dock andelen etablerade bland examinerade 2020 nästan lika hög som bland examinerade 2019.

De stora skillnaderna i etablering mellan examinerade och fullföljare syns vid alla jämförbara uppföljningstidpunkter 2019–2021.

Andel etablerade på arbetsmarknaden efter tid sedan avslutad utbildning. Procent
Avslutsår Examinerade Fullföljare
  3 mån. 6 mån. 9 mån. 12 mån. 24 mån. 3 mån. 6 mån. 9 mån. 12 mån. 24 mån.  
2019 74 78 78 78 78 56 58 58 59 63  
2020 66 73 74 77 45 50 51 55  
2021 72 78 52 56  

Högst andel etablerade inom Samhällsbyggnad och byggteknik

Inom yrkeshögskolan finns fem stora utbildningsområden. Den högsta andelen etablerade sex månader efter avslutad utbildning fanns inom Samhällsbyggnad och byggteknik. Det gäller både bland examinerade och fullföljare 2021. Det var stora skillnader mellan examinerade och fullföljare inom alla de stora utbildningsområdena.

Andel etablerade på arbetsmarknaden sex månader efter avslutad utbildning. Examinerade 2021 inom de stora utbildningsområdena

Diagram: Andel etablerade på arbetsmarknaden sex månader efter avslutad utbildning. Examinerade 2021 inom de stora utbildningsområdena

*) Siffrorna i diagrammen avser kvinnor och män totalt.

Andel etablerade på arbetsmarknaden sex månader efter avslutad utbildning. Fullföljare 2021 inom de stora utbildningsområdena

Diagram: Andel etablerade på arbetsmarknaden sex månader efter avslutad utbildning. Fullföljare 2021 inom de stora utbildningsområdena

*) Siffrorna i diagrammen avser kvinnor och män totalt.

Definitioner och förklaringar

SCB:s register om arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) används för att klassificera en person som etablerad eller inte. Registret innehåller uppgifter om löne- och förmånsutbetalningar från arbetsgivare på individnivå som samlas in på månadsbasis från Skatteverket.

I den här undersökningen används uppgift om ”kontant ersättning som är underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på förvärvsinkomster” från AGI-registret för att skapa ett mått på etablering. Den gräns för utbetald lön som används för att man ska klassificeras som etablerad på arbetsmarknaden varierar mellan  16 000–18 000 kr under uppföljningsperioden beroende på vilken uppföljningstidpunkt som avses.

Mer information finns i avsnittet Metod och framställning i rapporten Inträdet på arbetsmarknaden efter avslutad YH-utbildning. Examinerade och fullföljare 2019 – 2021 (se nedan).

Publikation

En mer utförlig redovisning av resultaten för samtliga gymnasieprogram finns i rapporten Inträdet på arbetsmarknaden efter avslutad YH-utbildning. Examinerade och fullföljare 2019 – 2021 och tillhörande tabellbilagor.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se

Sinisa Sauli

Telefon
010-479 62 15
E-post
sinisa.sauli@scb.se