Till innehåll på sidan

Löneskillnader i ett internationellt perspektiv

Högre utbildning i Sverige ger näst lägst lönepremie i OECD

Statistiknyhet från SCB 2021-10-25 9.30

I Sverige påverkas inte lönen av utbildningsnivån i lika stor grad som i andra länder. En svensk eftergymnasial utbildning omfattande minst två år ger i genomsnitt 22 procent högre lön än en gymnasial utbildning. För OECD:s medlemsländer är motsvarande genomsnitt 54 procent.

Våra nordiska grannländer har också lägre lönepremie för längre eftergymnasiala utbildningar än genomsnittet för OECD. Norge är det enda landet i OECD som har lägre lönepremie än Sverige. Finland sticker ut lite bland de nordiska länderna och är närmare genomsnittet för OECD.

Lönepremie före skatt efter land och utbildningsnivå. Personer 25–64 år som arbetat heltid hela året 2018. Gymnasial utbildning har basindex 100.

Diagram: Lönepremie före skatt efter land och utbildningsnivå. Personer 25–64 år som arbetat heltid hela året 2018. Gymnasial utbildning har basindex 100.

Minst jämställd lön bland högutbildade

Statistiken visar även att lönen inte är jämställd mellan könen vid kontroll för utbildningsnivå och tjänstgöringsomfattning. Kvinnors löner i Sverige är i genomsnitt 85 procent av mäns löner. Ju högre utbildningsnivå, desto mer ojämlik är lönen. En högutbildad kvinna i Sverige som arbetar heltid har bara 78 procent av lönen jämfört med en högutbildad man. Men av de nordiska länderna har Sverige lägst skillnad mellan kvinnors och mäns löner. Och Norden sammantaget är inte mer jämställt än genomsnittet för OECD.

Andra faktorer som verkar påverka lönen förutom utbildningsnivå och kön är ålder, utbildningens inriktning samt andelen högutbildade i befolkningen.

Publikation

En mer utförlig redovisning av resultaten finns i rapporten: Löneskillnader i ett internationellt perspektiv, statistik från OECD om lön i relation till utbildningsnivå 

En kortare artikel baserat på rapporten har också publicerats: Sämre lön för högre utbildning i Sverige

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Mattias Fritz

Telefon
010-479 62 67
E-post
mattias.fritz@scb.se