Till innehåll på sidan

Andel utrikes födda elever som deltagit i undervisning i svenska som andraspråk, efter skolår och elevpanel, 1992–2020

Diagram. Andel utrikes födda elever med undervisning i svenska som andraspråk per skolår och elevpanel. Procent

Diagram. Andel utrikes födda elever med undervisning i svenska som andraspråk per skolår och elevpanel. Procent

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. För panel 8 redovisas felmarginaler, vilka avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Kommentarer

Andelen utrikes födda elever som deltog i undervisning i svenska som andraspråk i skolår 3 våren 2014 var omkring 60 procent. En ökning verkar därmed ha skett sedan eleverna i panel 6 våren 2002 gick i skolår 3 då det handlade om cirka 40 procent. I panel 8 har andelen som deltagit i svenska som andraspråk minskat från omkring 60 procent i årskurs 3 till cirka 40 procent i skolår 9.

Definitioner och förklaringar

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se