Till innehåll på sidan

Antal utrikes födda elever med historik av undervisning i svenska som andraspråk, efter skolår och elevpanel, år 2014–2020

Diagram. Antal utrikes födda elever med undervisning i svenska som andraspråk i skolår 3-9 efter skolår och elevpanel.

Diagram. Antal utrikes födda elever med undervisning i svenska som andraspråk i skolår 3-9 efter skolår och elevpanel.

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. Felmarginalerna avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Kommentarer

Bland de utrikes födda eleverna i panel 8 där vi har uppgift för skolår 3-9 var det ungefär 75 procent som hade deltagit i svenska som andraspråk någon gång under dessa skolår och omkring 25 procent som aldrig deltagit. Det finns ingen statistikt säkerställd skillnad mellan könen.

Definitioner och förklaringar

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-08

Har du frågor om statistiken?

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se