Till innehåll på sidan

Andel elever med stödundervisning, efter skolår och elevpanel, 1992–2020

Diagram. Andel elever med stödundervisning efter skolår och elevpanel. Procent

Diagram. Andel elever med stödundervisning efter skolår och elevpanel. Procent

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. För panel 8 redovisas felmarginaler, vilka avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Kommentarer

I skolår 3-6 har det skett en nedgång av andelen elever med stödundervisning över tid. I dessa årskurser tycks andelarna ha halverats sedan början av 1990-talet. I skolår 7-9 går det inte att se motsvarande förändring över tid.

Definitioner och förklaringar

Med stödundervisning avses här att eleven haft någon av stödformerna "anpassad studiegång", "särskild undervisningsgrupp" eller "specialundervisning på annat sätt" (Skolförordningen (2011:185) och Skollagen (2010:800)).

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se