Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan och för examinerade från högskolan:

Drygt 9 av 10 har arbete efter examen från högskolan

Statistiknyhet från SCB 2017-11-27 9.30

Av de examinerade från universitet eller högskola har drygt 9 av 10 arbete som huvudsaklig sysselsättning våren 2017, det vill säga tre år efter examen. Bland examinerade från gymnasieskolan har drygt hälften arbete som huvudsaklig sysselsättning medan ungefär 4 av 10 huvudsakligen studerar.

Statistiken bygger på två rapporter som SCB tagit fram där vi har undersökt inträdet på arbetsmarknaden för examinerade från gymnasieskolan samt inträdet på arbetsmarknaden efter högskolestudier.

Examinerade från gymnasieskolan

Våren 2017, det vill säga tre år efter gymnasieexamen, har cirka 80 procent av de examinerade från yrkesprogram arbete som huvudsaklig sysselsättning. Drygt hälften av dem har ett arbete som överensstämmer helt eller till stor del med utbildningen, men andelen är större bland män än bland kvinnor.

Tre år efter gymnasieskolan har 64 procent av de med examen från ett högskoleförberedande program och 10 procent av examinerade från yrkesprogram någon gång varit inskrivna på högskolan. Drygt hälften av samtliga som läst på högskolan tycker att gymnasieutbildningen i stor utsträckning förberett dem för studier på högskolan.

Examinerade från högskolan

Av de som har examinerats från universitet eller högskola anser 80 procent att deras arbete överensstämmer helt eller till stor del med det område som utbildningen var inriktad mot. För de som har minst 120 högskolepoäng men inte har tagit examen är motsvarande andel 56 procent. Överenstämmelsen mellan arbete och utbildning är något högre för kvinnor än för män.

De som har läst en utbildning inom huvudinriktningarna pedagogik och lärarutbildning eller hälso- och sjukvård samt social omsorg arbetade i högre utsträckning inom ett område som överensstämmer helt med utbildningen.

Hur väl arbetet överensstämmer med det område utbildningen var inriktad mot efter kön och utbildningsform

Sysselsatta våren 2017 tre år efter examen från yrkesprogram på gymnasieskolan samt från universitet eller högskola.

Procent

Diagram

En större andel kvinnor än män läser högskoleförberedande program i gymnasieskolan. Dessutom är det, oberoende av typ av program, en större andel kvinnor än män som läser vidare på högskolenivå. Av de som läser en högskoleutbildning är det bland kvinnor en högre andel som läser treåriga utbildningar. Män läser i större utsträckning utbildningar på 4 år eller längre och de anser också i högre grad än kvinnor att högskoleutbildning på minst avancerad nivå behövs för deras arbete.

Definitioner och förklaringar

Inträdet på arbetsmarknaden är en urvalsundersökning som har genomförts sedan 1996. Undersökningen genomförs ungefär vartannat år och uppföljningen sker normalt tre år efter avslutad utbildning. Syftet är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan och efter högskolan.

Uppgifterna samlades in via post- och webbenkäter samt telefonintervjuer. Datainsamlingen genomfördes under perioden april till juni 2017. I urvalet för gymnasiedelen ingick 11 500 personer och svarsfrekvensen blev 31 procent. I urvalet för högskoledelen ingick 14 850 personer och svarsfrekvensen blev 43 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av undersökningarna publiceras i temarapporterna Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan och Inträdet på arbetsmarknaden efter högskolan.

Nästa publiceringstillfälle

Ingen publicering planerad.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Gymnasiedelen

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se

Sinisa Sauli

Telefon
010-479 62 15
E-post
sinisa.sauli@scb.se

Högskoledelen

Mattias Fritz

Telefon
010-479 62 67
E-post
mattias.fritz@scb.se

Jonathan Baquedano

Telefon
010-479 69 48
E-post
jonathan.baquedano@scb.se