Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet 2011–2015:

Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan

Statistiknyhet från SCB 2016-11-10 9.30

De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 13 procent under perioden 2011–2015. Förskolan ökade kostnaderna med 20 procent under samma period och antalet inskrivna barn med 5 procent. Kostnaderna för utbildning på grund- och avancerad nivå inom högskola/universitet har ökat med 7 procent sedan 2011 medan antalet helårsstudenter minskade med 6 procent. Under perioden ökade kostnaderna för grundskolan med 20 procent och antalet elever ökade med 7 procent. Kostnaderna för gymnasieskolan minskade med 2 procent jämfört med 2011 och antalet gymnasieelever med 13 procent.

Där inget annat anges görs samtliga kostnadsjämförelser i fasta priser utifrån 2015 års penningvärde beräknade med hjälp av konsumentprisindex.

Kostnader för förskola, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2011–2015, fasta priser

Miljoner kronor

Diagram

Kostnaden per elev i gymnasieskolan har ökat med 14 procent

Kostnaden per elev i gymnasieskolan var 114 900 kronor år 2015. Detta är en ökning med 14 200 kronor eller 14 procent sedan 2011. Kostnaden per elev i grundskolan har ökat med 9 800 kronor mellan åren 2011–2015 till totalt 100 900 kronor, en ökning med 11 procent. Den genomsnittliga anslagsintäkten per student på grund- och avancerad nivå vid universitet/högskola var 75 900 kronor är 2015.

Sverige på sjuttonde plats av OECD-länderna

I genomsnitt utgjorde utbildningskostnaderna 6,1 procent av BNP i OECD-länderna under 2012. Nya Zeelands utbildningskostnader var högst, med 6,9 procent av BNP, Korea var näst högst, med 6,7 procent medan Sverige låg på sjuttonde plats, med 6,3 procent. Lägst utbildningskostnader, i procent av BNP, hade Luxemburg med 3,7 procent.

Samtliga uppgifter om utbildningsväsendets kostnader är en sammanställning av redan publicerat material från andra statistikansvariga myndigheter än SCB samt OECD (Education at a Glance).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Daniel Wester, statistiker, SCB

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se