Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet 2012–2016:

Rejäl ökning av kostnaderna inom grundskolan

Statistiknyhet från SCB 2017-10-20 9.30

De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 17 procent under perioden 2012–2016.

Förskolan ökade kostnaderna med 19 procent under samma period och antalet inskrivna barn med 4 procent. Under perioden ökade kostnaderna för grundskolan med 28 procent och antalet elever ökade med 12 procent. Kostnaderna för gymnasieskolan ökade med 6 procent jämfört med 2012 medan antalet gymnasieelever minskade med 7 procent. Kostnaderna för utbildning på grund- och avancerad nivå inom universitet/högskola har ökat med 8 procent sedan 2012. Antalet helårsstudenter minskade med 4 procent.

Där inget annat anges görs samtliga kostnadsjämförelser i fasta priser utifrån 2016 års penningvärde beräknade med hjälp av konsumentprisindex.

Kostnader för förskola, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2011–2016, fasta priser

Miljoner kronor.

Kostnaden per elev i gymnasieskolan har ökat med 15 procent

Kostnaden per elev i gymnasieskolan var 120 100 kronor år 2016. Detta är en ökning med 15 procent sedan 2012. Kostnaden per elev i grundskolan har ökat med 14 procent kronor mellan åren 2012–2016 till totalt 106 700 kronor. Den genomsnittliga anslagsintäkten per student på grund- och avancerad nivå vid universitet/högskola var 78 100 kronor är 2016.

Sverige på sextonde plats av OECD-länderna

I genomsnitt utgjorde utbildningskostnaderna 5,2 procent av BNP i OECD-länderna. Storbritannien utbildningskostnader var högst, med 6,7 procent av BNP, Nya Zeeland var näst högst, med 6,5 procent medan Sverige låg på sextonde plats, med 5,4 procent. Lägsta utbildningskostnaderna, i procent av BNP, hade Luxemburg med 3,5 procent.

Samtliga uppgifter om utbildningsväsendets kostnader är en sammanställning av redan publicerat material från andra statistikansvariga myndigheter än SCB samt OECD (Education at a Glance).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande. 

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Daniel Wester, statistiker, SCB

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se