Till innehåll på sidan

Verksamhet efter utbildning:

Vanligare att kvinnor både arbetar och studerar vidare

Statistiknyhet från SCB 2018-04-11 9.30

Kvinnors och mäns verksamhet efter avslutad gymnasieskola skiljer sig och har gjort så under lång tid. Det är en högre andel män än kvinnor som enbart arbetar tre år efter gymnasieskolan. Andelen som enbart studerar är ungefär lika hög för kvinnor som för män. En högre andel kvinnor än män både studerar och arbetar.

Nu finns statistik om verksamhet på hösten tre år efter gymnasieskolan för avgångna läsåren 1995/96–2012/13. Den visar att andelen män som tre år efter avslutad gymnasieutbildning enbart arbetar har legat på omkring 50 procent för avgångna läsåren 1995/96–2012/13. Motsvarande andel kvinnor har varierat omkring 40 procent, dvs. andelen är runt 10 procentenheter lägre än för männen.

Upp- och nergångarna på grund av konjunktursvängningar påverkar såväl andelen män som andelen kvinnor som enbart arbetar. Nedgångarna i konjunkturen märks särskilt ett år efter gymnasieskolan, då statistiken visar att det tar längre tid att få in en fot på arbetsmarknaden. Två och tre år efter gymnasieskolan är konjunkturskillnaderna inte lika tydliga.

Färre som enbart studerar

Andelen kvinnor och män som tre år efter gymnasieskolan enbart studerar har minskat från cirka 30–35 procent till drygt 20 procent. Under hela perioden har andelen som enbart studerat varit något högre bland kvinnor, men skillnaden har minskat över tid och andelen var ungefär densamma för kvinnor och män som avslutade gymnasieskolan läsåret 2012/13.

Statistiken pekar på att nedgången i andelen som enbart studerar tre år efter gymnasieskolan hänger ihop med den konjunkturella utvecklingen inför och i samband med finanskrisen 2008/2009. Under åren före finanskrisen ökade andelen kvinnor och män som enbart arbetade, samtidigt som andelen som enbart studerade minskade. I samband med finanskrisen ökade förvisso andelen som enbart studerade, men andelen har därefter inte gått tillbaka till samma nivå som före uppgången från 2006–2008.

Andel (procent) som enbart förvärvsarbetar respektive enbart studerar tre år efter avslutad gymnasieskola efter kön

Avgångna från gymnasieskolan läsåren 1995/96–2012/13, avgångna med slutbetyg som var folkbokförda uppföljningsåret

Högre andel kvinnor studerar vidare totalt sett

Ser man till den totala andelen kvinnor och män som studerar, det vill säga andelen som enbart studerar tillsammans med andelen som både studerar och arbetar, blir bilden delvis en annan. Andelen kvinnor som studerar tre år efter gymnasieskolan har legat på omkring 50 procent och motsvarande andel män på omkring 40 procent, det vill säga en skillnad på cirka 10 procentenheter. Andelen varierar med den konjunkturella utvecklingen, då fler enbart arbetar under ekonomiskt goda tider och enbart studerar under perioder med sämre konjunktur.

Andelen män som både studerar och arbetar ligger på mellan 10 och 15 procent och ökar för de flesta avgångsårgångarna över tid. Andelen kvinnor som studerar och arbetar skiljer sig inte mycket åt ett år och tre år efter gymnasieskolan och har legat på omkring 20 procent fram till 2005. Därefter har andelen ökat och låg 2016 på 27 procent, den högsta andelen i tidsserien.

Högre andelen kvinnor som tar en paus innan vidare studier

I början av perioden var det en lägre andel män som studerade ett år efter avslutad gymnasieskola än två eller tre år efter. Det glappet har minskat över tid och numera är det en lika hög andel män som studerar ett år efter gymnasieskolan som två och tre år efter. Bland kvinnorna är utvecklingen den motsatta: I början av perioden var andelen som studerade ett år efter gymnasieskolan ungefär densamma som två och tre år efter. Över tid har det dock blivit vanligare att kvinnor väntar med att påbörja vidare studier och istället arbetar en period efter gymnasieskolan.

Andel (procent) som enbart studerar eller både studerar och förvärvsarbetar ett och tre år efter avslutad gymnasieskola efter kön

Avgångna från gymnasieskolan läsåren 1995/96–2012/13, avgångna med slutbetyg som var folkbokförda respektive uppföljningsår

Statistikdatabasen

I statistikdatabasen hittar du statistik över avgångna från grundskolans årskurs 9, avgångna från gymnasieskolan (avgångna med slutbetyg läsåren 1995/96–2012/13 och avgångna med examen läsåren 2013/14–2014/15) samt examinerade från högskolan.

Verksamhet efter utbildning finns för hösten ett år, två år och tre år efter avslutad utbildning. För avgångna läsåret 2013/14 finns uppgift om ett och två år efter avslutad utbildning, för avgångna läsåret 2014/15 finns uppgift om ett år efter avslutad utbildning. Det senaste uppföljningsåret avser hösten 2016.

Statistiken i statistikdatabasen kan delas upp på kön (samtliga utbildningsformer), typ av program (gymnasieskolan), län och kommungrupper (grund- och gymnasieskolan) samt längd på utbildningen och åldersgrupper (högskolan).

Statistikdatabasen

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på uppgifter om avgångna från gymnasieskolan, folkbokföringsuppgifter och uppgifter om studiedeltagande och förvärvsarbete under hösten respektive uppföljningsår. Statistiken i texten ovan innehåller uppgifter om avgångna från gymnasieskolan läsåren 1995/96 till 2012/13 och deras verksamhet efter utbildning ett till tre år efter gymnasieskolan.

Verksamhet efter utbildning delas in i fem grupper:

  • enbart förvärvsarbetande
  • enbart studerande
  • både förvärvsarbetande och studerande
  • folkbokförd men varken förvärvsarbetande eller studerande
  • ej folkbokförd

I statistiken ovan har personer som inte varit folkbokförda under uppföljningsåret exkluderats.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se