Till innehåll på sidan

Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, 2019

Tre fjärdedelar kvinnor på konst- och kulturutbildningar

Statistiknyhet från SCB 2020-05-25 9.30

Antal studerande som påbörjade studier inom konst- och kulturutbildningar minskade 2019 jämfört med föregående år. Andelen kvinnor som påbörjar studier är fortfarande större jämfört med män – tre av fyra är kvinnor.

Sedan hösten 2015 bedrivs eftergymnasiala utbildningar inom konst och kultur. Utbildningarna är indelade i tre olika utbildningstyper med olika syften. Högskoleförberedande utbildningar syftar till att förbereda de studerande för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina. Yrkesinriktade utbildningar ska utveckla yrkeskunnandet inom det konstnärliga och kulturella området. Utbildningar inom kulturarvsområdet syftar till att bevara och utveckla kulturarvet.

Tre fjärdedelar kvinnor inom konst- och kulturutbildningar

För första året sedan utbildningsformens start har antalet antagna som påbörjat studier på konst- och kulturutbildningar minskat. Under 2019 uppgick det totala antalet antagna som påbörjat studier till 2 880, vilket är 220 färre jämfört med föregående år. Minskningen beror till viss del på att färre utbildningsomgångar startade under 2019 jämfört med föregående år. Av dem som påbörjat studier utgör kvinnor en stor majoritet. Ungefär tre fjärdedelar av de antagna, som sedan 2015 årligen påbörjat studier, är kvinnor.

Antal antagna som påbörjat konst- och kulturutbildningar 2015-2019 efter kön

Antal antagna som påbörjat konst- och kulturutbildningar 2015-2019 efter kön

Kvinnor som påbörjat studier inom konst- och kulturutbildningar under 2019 är överrepresenterade inom samtliga utbildningstyper. Könsfördelningen är som mest snedvriden för de utbildningar som bedrivs inom kulturarvsområdet. Inom denna utbildningstyp utgör kvinnor 84 procent av dem som påbörjat studier 2019.

Antal antagna som påbörjat konst- och kulturutbildningar 2019 efter utbildningens syfte och kön

Antal antagna som påbörjat konst- och kulturutbildningar 2019 efter utbildningens syfte och kön

Kvinnor slutför utbildning i högre utsträckning än män

Sedan utbildningsformens start år 2015 har slutförandegraden för de studerande på konst- och kulturutbildningar minskat. Den höga slutförandegraden 2015 kan förklaras av att endast ett mindre antal korta utbildningar pågick under årets andra hälft, där samtliga studerande slutförde sina utbildningar.

Skillnaderna i slutförandegrad mellan könen har dock ökat över tid. År 2019 var slutförandegraden 74 procent för män och 84 procent för kvinnor. Detta kan till viss del förklaras av att kvinnor i högre utsträckning studerar utbildningar inom kulturarvsområdet. Utbildningslängden på dessa utbildningar är generellt korta och slutförandegraden är också högre jämfört med de andra utbildningstyperna.

Slutförandegrad (procent) för studerande på konst- och kulturutbildningar 2015-2019 efter kön

Slutförandegrad (procent) för studerande på konst- och kulturutbildningar 2015-2019 efter kön

Fler påbörjar vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn)

Förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ger även möjlighet att bedriva utbildningar som ställs under statlig tillsyn. Dessa eftergymnasiala utbildningar omfattas inte av ekonomiskt stöd i form av statsbidrag och de studerande är inte berättigade till studiemedel. Utbildningarna bedrivs inom olika ämnesområden och inte bara inom det konstnärliga eller kulturella området. Utbildningarnas inriktning omfattar av bland annat modedesign, musik och utbildning för luftfart. Till skillnad mot exempelvis yrkeshögskoleutbildningar måste dessa utbildningar inte svara mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft.

Antalet antagna som påbörjade studier på vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn) år 2019 uppgick till 410, vilket är en ökning med 120 jämfört med föregående år. Även inom denna utbildningsform utgörs en majoritet av dem som påbörjar studier av kvinnor, men snedvridningen mellan könen är lägre jämfört med konst- och kulturutbildningar.

Antal antagna som påbörjat studier på vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn) 2015-2019 efter kön

Antal antagna som påbörjat studier på vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn) 2015-2019 efter kön

Definitioner och förklaringar

Officiell statistik om konst- och kulturutbildning och vissa andra utbildningar

SCB har sedan 2018 ansvar för officiell statistik om konst- och kulturutbildningar om vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn).

Statistiken om studerande och studerande som slutför utbildning bygger på uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan, som i sin tur fått uppgifterna inrapporterade från utbildningsanordnarna. En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller flera gånger för samma år. Antalet antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildningar är därmed inte lika med antalet personer.

Uppgifterna om antal i statistiknyheten är avrundade till närmaste tiotal.

Antagna som påbörjat studier

Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen.

Slutförandegrad

Slutförandegrad används här för att benämna andelen studerande som slutfört sin utbildning. Avser andel studerande som slutfört utbildningen i procent av alla som bedrivit studier på de utbildningsomgångar som avslutats under ett år.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om studerande och studerande som slutför utbildning publiceras 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se